Банкеръ Daily

Пари и пазари

Кабинетът одобри промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. С него се осигурява прилагането на европейския регламент за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.

Предвижда се да бъде осигурена непрекъснатост на дейността на централните депозитари, както и изискване те да изготвят и поддържат план за възстановяване. Друга мярка е приемането на конкретни административно- наказателни разпоредби по отношение на лицата, отговорни за нарушения на разпоредбите на цитираните регламенти.

Направени са промени и в Закона за кредитните институции, чрез които се посочват ясно правомощията на Българската народна банка по осъществяването на надзор, както и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Сега статутът и дейността на „Централен депозитар” АД са уредени в този норматив, като частноправен субект, с държавно участие в капитала и корпоративната организация на институцията в лицето на Министерството на финансите. Промените целят да уредят нормативно отделянето на функцията по водене на централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на централен депозитар на ценни книжа, извършвани от „Централен депозитар”, с което ще бъде постигната правна сигурност на тези обществени отношения. Създава се централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар”, в който се вписват безналичните ценни книжа, издадени от дружества със седалище в България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно българското законодателство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във