Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Изгубени в мълчанието на акциите

Холдинговите дружества, които  наследиха  бившите приватизационни фондове, се раздвижиха от началото на 2018-а. През последните години по-голямата част от тях успяха да се измъкнат от контрола на акционерите си, като се отписаха от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор. Вследствие на това спря и търговията с техните акции на "Българска фондова борса" АД. В крайна сметка днес с книжата на трийсетина от тези холдингови дружества могат да се сключват сделки или да се получава дивидент при разпределение на годишната печалба.

Още една от тези компании - "Индъстри дивелипмънт холдинг" АД - София, е обект на търгово предожение от мажоритарния й собственик - "Дивелъпмънт Груп" АД, който иска да изкупи книжата на малките акционери. Комисията за финансов надзор не одобри офертата му и в края на месец май издаде забрана за публикуването й. Много вероятно е до края на лятото мажоритарният собственик да внесе коригирани документи в надзорния орган. "Дивелъпмънт Груп" не възнамерява да отписва бившия приватизационен фонд от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор.

"Индъстри дивелипмънт холдинг" е новото наименование на "Развитие индустрия холдинг" АД, който пък е наследник на приватизационния фонд "Развитие". През 2015 г. компанията разпродаде всички миноритарни и мажоритарни участия, придобити по време на масовата приватизация, и започна преструктуриране на портфейла си чрез закупуване на дялови участия в дружества от финансовия сектор и недвижимите имоти. Към момента холдингът управлява "Алтерон" АДСИЦ (секюритизация на недвижими имоти, с дял от 56.20%), "Пътища и съоръжения - ГМС" ЕООД (100%) и инвестиционният посредник "АБВ - Инвесиции" ЕООД (100%). "Индъстри дивелъпмънт холдинг" притежава миноритарни дялове и в "Грийнхаус Стрелча" АД и в "Нео Лондон Капитал" АД.

През първото тримесечие холдингът увеличи капитала си с издаване на нови акции и от 980 925 лв. той нарасна на 9 980 925 лева. Процедурата е свързана и с бъдещите планове и инвестиции - стратегическият план на групата е да увеличи  портфейла си от активи - финансови или недвижими имоти, уточняват от холдинга. Търговият предложител притежава пряко 9 080 614 акции, или 90.98% от капитала на "Индъстри дивелъпмънт холдинг" и искаше да придобие останалите 900 311 броя, представляващи 9.02% от книжата с право на глас, като предлагаше цена от по 2 лева. Никой от членовете на съвета на директорите на холдинга не притежава акции на дружеството, което управлява.

Търговият предложител ще запази дейността на "Индъстри дивелъпмънт холдинг" и на неговите дъщерни дружества, но е възможно да увеличи инвестициите си в същите отрасли или да придобие/регистрира дружества, опериращи в други отрасли - в зависимост от конкретните пазарни условия. Не се предвижда бъдещо разпределение на дивиденти от "Индъстри дивелъпмънт холдинг"а  бъдещият положителен финансов резултат на дружеството ще  бъде реинвестиран в основната му дейност.

Няколко други компании от този сегмент обаче показаха други идеи за  бизнес - за увеличение на капитала, за издаване на  облигационни емисии, за разпределение на дивидент и т.н. За пръв път от дванадесет години примерно "ТК-Холд" АД - София, наследник на Мениджърско-работническия приватизационен фонд "Труд и Капитал" АД, ще изплати дивидент. Акционерите ще се съберат извънредно на 23 октомври, за да гласуват предложението за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008 г. и на част от неразпределената печалба от 2009 г., общо в размер на 988 861 лева.

"ТК-Холд" е един от малкото бивши приватизационни фондове, в които няма изявен мажоритарен акционер. От взетото решение ще се възползват група дребни инвеститори. С най-голям дял в момента са "Риленатекс" АД (20.78%), "Ливест" АД (8.40%), "Приви" АД (7.72%), "Бонора" АД (6.03%) и управляващото дружество "Капман асет мениджмънт" АД, непряко чрез договорните си фондове "Капман Макс" и "Капман Капитал" (4.67%).

Друга възможност за печалба от книжата в "ТК-Холд" или излизане от тази инвестиция е участието в процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от бившия приватизационен фонд. До края на ноември тази година компанията има план да събере до 3% от общия брой книжа, издадени от дружеството (или 256 181) при цени между 1.20 и 2 лева.  До момента холдингът не е изкупувал обратно акции на това основание.

Мениджърите на "Северкооп - Гъмза холдинг" АД - София, един от най-големите приватизационни фондове със  70 091 акционери, подкрепят бизнес плановете си през тази година с акумулиране на парични срества от издаване на нови акции и емисия на обезпечени корпоративни облигации. В момента компанията упражнява пряк контрол в две дружества: "Имоти-С" АД, специализирано в операции с недвижими имоти, и "Устрем холдинг" АД, което инвестира в производството на метални изделия, в електротехниката, в селското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост.

От юли върви процедурата по увеличение на капитала на холдинга от 5 347 798  на 10 695 596 лв., след като КФН потвърди проспекта за първично публично предлагане на 2 673 899 акции на "Северкооп - Гъмза холдинг" с номинална стойност 2 лв. и емисионна стойност 4 лева.

Компанията вече акумулира 20 млн. лв. от записаните и платени облигации. Средствата от облигационната емисия ще бъдат използвани за придобиване на дялови участия в дъщерни и асоциирани фирми и структуриране на диверсифициран инвестиционен портфейл от различни финансови инструменти, коментират от холдинга. "Селена холдинг" е най-големият акционер с дял от 24.96% от капитала.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във