Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИЗДАДОХА ЛИЦЕНЗ НА ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ

Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Трансинвестмънт АДСИЦ да извърши дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Потвърден бе и проспектът за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка в резултат от първоначално увеличаване на капитала на дружеството. Учредителите на Трансинвестмънт АДСИЦ са Пиреос Евробанк и Петрол холдинг, притежаващи съответно 70 и 30 на сто от капитала му. Предметът му на дейност включва инвестиции в секюритизация на вземания. Надзорът вписа в публичния регистър и емисията акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, пусната от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Емисията е в размер на 650 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Надзорът регистрира като професионални инвеститори Станимир Чобанов и Дилян Панев, с което те са вече 23-ма.
КФН издаде и нов лиценз за извършване на дейност на двама нови посредници - БенчМарк Финанс АД и Реал финанс АД. Така новолицензираните инвестиционни посредници вече са 42-ма. БенчМарк Финанс ще разполага с пълен лизенз, а Реал финанс - със среден. Комисията лицензира като управляващо дружество Аврора кепитъл АД. Това е 18-ото дружество в България, което ще се занимава с управлението на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и с управление на индивидуален портфейл на клиент. Учредители на Аврора кепитъл АД са Прайм Кепитъл Мениджмънт АД и Борислав Фесчиев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във