Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИЗДАДОХА ЛИЦЕНЗ НА НОВО УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде лиценз на още едно управляващо дружество - Титан асет мениджмънт ЕАД. Така общият им брой в страната става 19. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението Титан асет мениджмънт ЕАД трябва да удостовери, че е внесло изискуемия капитал от 250 хил. лева. Учредител на дружеството е Виквижън ЕООД със 100% от капитала му. Само преди месец КФН даде лиценз и на управляващото дружество Аврора кепитъл АД. Комисията вписа в публичния регистър и емисията, издадена от Транкарт АД, в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 на 7 млн. лева. Емисията е в размер на 2 млн. броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Надзорът реши да откаже издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на Еврофонд Имоти АДСИЦ. Сред мотивите за отказа са липсата на институционален инвеститор и лошото финансово състояние на дружество съучредител.
Комисията за финансов надзор потвърди и четири емисии корпоративни облигации за общо 16 млн. евро. Първата емисия облигации е на „Обединена млечна компания АД в размер на 5 млн. евро, разпределени в 5000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 8% на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем от пет години, смятано от 3 февруари 2006 година. Втората емисия е издадена от „Агрилизинг ЕАД и е в размер на 2 млн. евро, разпределени в 2000 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на тримесечен Euribor + 4.15% на годишна база.
Следващата емисия е на „Транслизинг ЕАД в размер на 2 млн. евро, разпределени в 2000 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на тримесечен Euribor + 4.15% на годишна база, с лихвени плащания на всеки тримесечен период, срок на облигационния заем от 48 месеца, смятано от 7 февруари 2006 г. и падеж 7 февруари 2010 година. Последната емисия е издадена от „Зърнени храни България ЕАД в размер на 7 млн. евро, разпределени в 7000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на шестмесечен Euribor + надбавка шест пункта, срок на облигационния заем от шест години, смятано от 11 ноември 2005 г. и с падеж 11 ноември 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във