Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Инвеститорите се увлякоха по първокласните книжа

Инвеститорите търсят първокласни държавни ценни книжа, след като стана ясно, че икономиките на Китай и в Европа значително забавиха темповете си , а САЩ са изправени пред фискални предизвикателства, защото стигнаха до тавана на количествата книжа за продажба, които разреши ФЕД. Този нов развой на ситуацията охлади инвеститорския ентусиазъм, насочен допреди седмица към ДЦК на страни с рейтинг, по-нисък от ААА, каквито са и нашите книжа.


Това е основната причина цената на търгуваната на международните финансови пазари най-нова наша емисия от еврооблигации с падеж през юли 2017 г. да се понижи с 0.1 евро през последните дни, достигайки 104.9 евро за 100 номинал. Това означава, че книжа от нея могат да се купят при доходност 3.15% на годишна база. Нека да не забравяме, че тя бе пусната на пазара в началото на месец юли при цена 99.18 евро, или при доходност 4.44% на годишна база.


Цената на доларово деноминираните ни глобални облигации с падеж през януари 2015 г., които също се търгуват на международните пазари, остана почти без промяна и може да се намери на цена 114.45 долара за 100 номинал, т.е. при доходност точно 2% на годишна база.


До 102.7 евро за 100 номинал падна цената на емисията в евро, с падеж през януари 2013 година. Тя осигурява доходност от 0.4% на годишна база срещу повече от скромните 0.03% отпреди седмица.


На вътрешния вторичен междубанков пазар имаше оживена търговия с държавни книжа, след като на аукциона на 13 август за продажбата на десетгодишни облигации с номинална стойност 50 млн. лв. беше достигната оскъдно ниската доходност от 4.08% на годишна база. Тогава книжа купиха ограничен брой инвеститори и оставиха останалите с пръст в устата. Ето защо търговийката беше оживена, двегодишни книжа се договаряха при 1% годишна доходност. Сделките с държавните облигации с остатъчен срок до падеж пет години се осъществяваха при 3% на годишна база, а седемгодишните - при 3.45% годишно.


Липсата на достатъчно по обем първично предлагане от Министерството на финансите е основната причина българските ДЦК да са дефицитна стока. Това е и основната причина търсенето им да е много голямо, цените високи, а доходността им ниска вследствие на обратнопропорционалната връзка цена /доходност.


Както неведнъж сме писали, банковата ни система продължава да разполага с предостатъчно свободни налични средства, което само по себе си означава, че предлагането на левови депозити на междубанковия паричен пазар надхвърля търсенето им. В резултат на което лихвите по най-търгуваните еднодневни депозити са ниски. Индексът ЛЕОНИЯ, отчитащ лихвените нива по овърнайт депозитите от средата на юли, е закован на 0.04% на годишна база. Едноседмичните контракти се сключваха при 0.08%, а едномесечните депозити се договаряха в широкия диапазон от 0.15 до 0.5% на годишна база. Сделките със срочност над шест месеца се случваха при 1 процент. Среднодневните обороти бяха 250 млн. лева. Юридическите лица у нас преведоха дължимите ежемесечни вноски по акцизи, за ДДС и данък печалба към средата на месеца. Фискалните резерви, поддържани по единната бюджетна сметка при Централната ни банка, са с постоянно салдо от 6.7 млрд. лв. вече повече от седмица, тъй като финансовото ни ведомство не е правило харчове.


Със сигурност до края на месеца няма какво да се случи и да попречи средната стойност на ЛЕОНИЯ за месец август да бъде 0.04%, която автоматично се приема и за ОЛП за следващия календарен месец. Това означава, че ще видим новата му исторически най-ниска стойност, обявявана някога от Българската народна банка.


nbsp;


Петър Драмов, ldquo;УниКредит Булбанкrdquo; АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във