Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Инвеститорите развързаха кесиите

Добрите новини, че щатската икономика се възстановява по-бързо от очакваното, бяха достатъчно убедителен стимул за инвеститорите за развържат кесиите си и да предприемат покупки на по-рискови активи, сред които са и българските държавни ценни книжа, търгувани на международните и на вътрешния пазар.


Цената на най-новите ни еврооблигации с падеж през юли 2017 г. достигна 105 евро за 100 номинал, което се равнява на доходност 3.13% на годишна база. Седмица по-рано те се продаваха за 104.5 евро едната, или при доходност 3.24 процента.


Активно се търгуват на международните пазари и деноминираните в долари глобални облигации с падеж през януари 2015 година. Сега те се предлагат за 114.5 долара за 100 номинал, т.е. при доходност 2.03% на годишна база. Седмица по-рано цената им беше 114.3 долара, а месец по-рано - 112.5 долара.


При 103 евро за 100 номинал можеха да се купят книжа от емисията в евро с падеж през януари 2013 година. Тя осигурява доходност от 0.03% на годишна база.


На 13 август Българската народна банка проведе аукцион за продажбата на книжа за 50 млн. лв. номинална стойност от 10 годишната облигационна емисия с падеж през юли 2022 година. Това е четвърти пореден търг за книжа от тази емисия. В обращение облигации от нея за 195 млн. лева. Първичните дилъри подадоха поръчки, възлизащи на 274 млн. лв., което представлява 5.47 коефициент на покритие. Това е най-голямата стойност при при наддаване за 10-годишни книжа от 2010 г., когато (през ноември) бяха предложени за продажба 25 млн. лв. номинал. Достигнатата сега средна продажна цена бе 107.47 лв. за 100 номинал, осигуряваща доходност от едва 4.08% на годишна база. За сравнение, на проведения месец по-рано аукцион цената бе 102.57 лв., а доходността 4.67% годишно. Нека да спомена, че при първият проведен аукцион за тази емисия през януари бе достигната цена от 97.73 лв. за 100 номинал, гарантираща доход 5.28% на годишна база.


Какво се случи тази година, за да наддават за тези книжа инвеститорите в ДЦК и цената им да се повиши с 9.74 лв., т.е. с близо 10 процента?


За първите шест месеца на годината балансите на банковата ни система се увеличиха с 2.6 млрд. лв. благодарение на привлечени средства от граждани. За същия период от време нетното увеличение на предоставените на граждани и фирми кредити е 1 млрд. лева. С 0.75 млрд. лв. са се увеличили инвестициите в дългови инструменти. Така елементарните сметки показват, че близо 850 млн. лв. залежават по сметки при други финансови институции и най-вече под формата на депозити. Доколкото политиката на централните банки беше да се намалят лихвените проценти с цел да бъдат облекчени и кредитополучателите, поради което в момента сме свидетели на нулеви лихви по депозитите. Еднодневен депозит в евро или в левове се договаря при скромните 0.05% на годишна база. Това принуди банките да насочат вниманието си към покупката на държавни ценни книжа. Резултатът е неимоверно повишаване на цената им, т.е. понижаване доходността, която носят. (Взаимовръзката между цена и доходност е обратнопропорционална.)


Както вече казах, банковата ни система разполага с предостатъчно свободни налични средства, част от които се търгуват на междубанковия паричен пазар. Индексът ЛЕОНИЯ, отчитащ лихвените нива по овърнайт депозитите, е замрял на 0.04% на годишна база. Едноседмичните контракти се сключваха при 0.08%, а едномесечните депозити се договаряха при 0.15% на годишна база. Имаше и сделки при 1%, но те бяха със срочност една година. Среднодневните обороти гравитираха около 270 млн. лева. До средата на изминалата седмица юридическите лица у нас преведоха дължимите месечни вноски по акцизи, ДДС и данък печалба. Този път общо по тези пера в хазната се вляха нетно 1 млрд. лв., т.е. с 200 млн. лв. повече от предишния период. В резултат на което фискалният резерв, поддържан по единната бюджетна сметка при централната ни банка, достигна 6.8 млрд. лева.


До края на месеца не очаквам каквито и да е изненади на паричния ни пазар. Ето защо за месец септември основната лихва, определяна на база средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ за предишния месец, ще се понижи до ново историческо дъно и от сегашните 0.08% ще стане 0.04 процента.Петър Драмов


УниКредит Булбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във