Банкеръ Daily

Пари и пазари

Инвеститорите подкрепиха проекти с над 56 млн. лева

Над 56 млн. лева успяха да акумулират от увеличение на капитала си четири публични дружества чрез издаване на нови акции на "Българска фондова борса" АД. Някои от тях използваха парични средства от собствените си резерви, други издадоха нови акции или извършиха конвертиране на облигации, които бяха преобразувани в акции. Така те си осигуриха финансиране за инвестиции - в нови проекти, за изграждане на производствени мощности или за преоборудване и модернизация.

Най-голяма е емисията на "Браво пропърти фонд" - най-новото дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което стана публично в края на април. Размерът й е 36 050 000 нови акции, като всяка  от тях е с номинална и емисионна стойност един лев. След приключването на процедурата капитала на дружеството нарасна от 650 000 лева на 36 700 000 лева.
"В резултат на сериозния ръст на пазара на недвижими имоти, наблюдаваме и засилен инвеститорски интерес в сектора. Логично идва и увеличението на капитала на " Браво Пропърти фонд, чиято регистрация  е най-значимата  от началото на 2019 година. Убедени сме, че капиталовият пазар дава отлична възможност за привличане на средства за инвестиции в недвижими имоти и ще сме свидетели и на следващи листвания от сектора", отбеляза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ, в началото на борсовата търговия с тези акции.

Компанията инвестира в бизнесимоти (офис, търговски, обществени и индустриални площи), генериращи доход от наем. Това следва да са такива имоти, които са вече отдадени под наем или такива, при които предишните собственици остават наематели в придобития имот (покупко-продажба с обратно наемане - sale leaseback).

Припомняме, че през февруари "Браво пропърти фонд" сключи сделка за покупка на новопрстоена офис сграда за сумата от 59 457 232 лева, без ДДС. Сделката се реализира след успешното увеличение на капитала на дружеството с 36 050 000 лева - най-голямото увеличение на капитал на "БФБ-София" през тази година, както и на средствата от облигационната емисия в размер на 30 000 000 лева, издадена при условия на частно предлагане.
Към момента дружествата със специална инвестиционна цел от сектора на недвижимите имоти, които се търгуват на Основен пазар на БФБ са 13, с пазарна капитализация над половин милиард лева.

Инвеститорите подкрепиха  и плановете на Холдинг "Нов век" АД с 20 249 568 лв. след продажбата  на 1 499 968 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност от 13.50 лева всяка. В резултат на това капиталът  на дружеството се увеличи от 4 110 469 лева на 5 610 437 лева. Групата възнамерява да инвестира (включително част от средствата, набрани от тази емисия), освен в традиционни за своята дейност сектори (винопроизводство), също така и в нови за нея дейности (зелена енергия, логистика). Потенциалните инвеститори следва да имат предвид, че инвестициите в нови сектори са свързани със сериозни рискове по отношение липсата на опит (въпреки, че групата смята да разчита на оперативен и отчасти ръководен персонал с опит в тези дейности), също така и по отношение на  избор на подходящия  момент за осъществяването им.

Холдинг "Нов век" осъществява инвестиции в различни икономически отрасли и е обект на множество рискове, специфични за тези отрасли. Въпреки че дейността на групата е диверсифицирана по сектори (хранително-вкусова промишленост, търговия и др.), неблагоприятно развитие в един или повече от ключовите икономически сектори (особено производството на продукти и субпродукти от птиче месо), в които оперират дружествата от Групата, би могло да има неблагоприятен ефект върху дейността й,  върху оперативните й резултати и финансово състояние.

Обичайна практика за "Чайкафарма Висококачествените лекарства" в последните три години е да разпределя дивидент в акции, т.е. да прави увеличение на капитала със собствени средства. През април акционерите на фармацевтичната фирма гласуваха за тази цел да се задели сума в размер на 10 000 000 лв. от печалбата на дружеството за 2018-а. В резултат на това в момента капиталът на дружеството вече е в размер на 82 200 000 лева. До това разпределение на печалбата се стигна след приемане на доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишният му финансов отчет за 2018 година. Печалбата за миналата година е в размер на 11 198 553 лева. Съгласно предложението на мениджърите 10% от нея остават за задължителен резерв, а сума в размер на 78 698.19 лв. ще допълни фонд "Допълнителен резерв" на фирмата.

"Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД е производител на лекарствени продукти в България. В унисон със стратегическите цели на компанията за растеж, тя отново увеличава капитала си, за да акумулира парични средства за нови разработки.

През март Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия акции в резултат на конвертиране на облигации в акции, издадена от ТБ "Централна кооперативна банка" АД, София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 13 975 679 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е издадена вследствие на увеличаване на капитала на дружеството от 113 154 291 лева на 127 129 970 лева.
В момента книжата на банката се търгуват на официален пазар на акции, сегмент "Premium", на "Българска фондова борса " АД. Основен акционер в публичното дружество е "Химимпорт" АД.

"ЦКБ" АД издаде емисия от 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 36 000 000 евро. Тя е с годишна лихва в размер на 4.5% и с падеж през 2020 г., като дълговите книжа са конвертируеми в обикновени акции на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във