Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Инвеститорите нервничат

Тру­па­щи­те се през из­ми­на­ли­те ме­се­ци при­тес­не­ния за съд­ба­та на све­тов­ния ико­но­ми­чес­ки рас­теж и на па­за­ри­те в стра­ни­те от ев­ро­зо­на­та се ма­те­ри­а­ли­зи­ра­ха на меж­ду­на­род­ни­те фи­нан­со­ви па­за­ри през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца. Опа­се­ни­я­та на ана­ли­за­то­ри­те, че въз­с­та­но­вя­ва­не­то се случ­ва с мно­го по-сла­би тем­по­ве от пред­виж­да­ни­те, при­ме­се­ни с пор­ция не­га­тив­ни ико­но­ми­чес­ки дан­ни от раз­лич­ни точ­ки на све­та, до­ве­до­ха до сил­ни раз­п­ро­даж­би на ка­пи­та­ло­ви­те па­за­ри. Спо­ред “Блум­бърг” гло­бал­но об­ща­та стой­ност на спа­да в це­ни­те на ак­ци­и­те са­мо в чет­вър­тък въз­ли­за на над 692 млрд. щ. до­ла­ра. При то­ва по­ло­же­ние ин­вес­ти­то­ри­те из­б­ра­ха си­гур­ност­та, ко­я­то им да­ват ДЦК на во­де­щи­те ико­но­ми­ки.

В Ев­ро­па па­за­ри­те на дър­жа­вен дълг се вър­на­ха към кри­зис­ния ре­жим. До­ход­нос­ти­те на стра­ни­те от яд­ро­то на ев­ро­зо­на­та по­е­ха стрем­г­ла­во на­до­лу за смет­ка на пе­ри­фер­ни­те ДЦК. Ня­кои ико­но­мис­ти из­ра­зи­ха мне­ние, че до­ри най-го­ля­ма­та и най-ста­бил­на ев­ро­пейс­ка ико­но­ми­ка - Гер­ма­ния, не е за­щи­те­на на­пъл­но и мо­же да нав­ле­зе в ре­це­сия през след­ва­ща­та го­ди­на, до­ка­то рис­ко­ве­те за по-сла­би­те стра­ни ве­че се ма­те­ри­а­ли­зи­рат. Опа­се­ни­я­та за след­к­ри­зис­но раз­ви­тие на Ев­ро­па по япон­с­ки сце­на­рий, съ­че­тан с про­дъл­жи­тел­на деф­ла­ция, съ­що ста­ват все по-ре­ал­ни. На то­зи фон ин­вес­ти­то­ри­те се на­со­чи­ха към си­гур­ност­та на бун­до­ве­те, ка­то кни­жа убе­жи­ще от то­зи сил­но не­га­ти­вен раз­вой. До­ход­ност­та по де­сет­го­диш­ни­те нем­с­ки ДЦК от­бе­ля­за осем по­ред­ни дни на спад, ка­то сед­мич­но­то по­ни­же­ние се рав­ня­ва­ше на це­ли 11.1 ба­зис­ни точ­ки - до ре­кор­д­но нис­ки­те 0.775 про­цен­та.

На то­зи фон ин­вес­ти­то­ри­те се от­не­со­ха по-ско­ро ре­зер­ви­ра­но към френ­с­ки­те ДЦК и де­сет­го­диш­на­та до­ход­ност по тях ос­та­на поч­ти без про­мя­на през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца - на ни­ва от око­ло 1.245 про­цен­та. В съ­що­то вре­ме кни­жа­та на пе­ри­фер­ни­те стра­ни от ев­ро­зо­на­та по­не­со­ха теж­ки уда­ри. При­чи­на­та за то­ва се кри­е­ше как­то в по­ви­ша­ва­не­то на об­щи­те ико­но­ми­чес­ки рис­ко­ве, та­ка и в же­ла­ни­е­то на Гър­ция да прик­лю­чи спа­си­тел­на­та си прог­ра­ма по-ра­но от пла­ни­ра­но­то. Ана­ли­за­то­ри­те се съм­ня­ват, че юж­на­та ни съ­сед­ка ще съ­у­мее да си на­ба­ви дос­та­тъч­но ев­ти­но фи­нан­си­ра­не от па­за­ри­те, до­ка­то ев­ро­пейс­ки­те й пар­т­ньо­ри се опа­ся­ват, че ако тя из­ле­зе, ще въз­п­ре­пят­с­т­ва се­ри­оз­ни­те ре­фор­ми в стра­на­та. До­ход­ност­та по гръц­ки­те де­сет­го­диш­ни ДЦК дос­тиг­на 8.865% през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца, ка­то по­ви­ше­ни­е­то се рав­ня­ва­ше на це­ли 2.334 про­цен­та. Не­га­тив­ни­те наг­ла­си към пе­ри­фе­ри­я­та се от­ра­зи­ха се­ри­оз­но и на ис­пан­с­ки­те су­ве­рен­ни кни­жа. Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те на стра­на­та не ус­пя да пла­си­ра мак­си­мал­но­то ко­ли­чес­т­во на обя­вен през сед­ми­ца­та аук­ци­он. До­ход­нос­ти­те по де­сет­го­диш­ни­те ис­пан­с­ки ДЦК дос­тиг­на­ха 2.234%, ка­то се по­ви­ши­ха с це­ли 17 ба­зис­ни точ­ки през сед­ми­ца­та, до­ка­то те­зи по сход­ни­те ита­ли­ан­с­ки кни­жа от­бе­ля­за­ха ръст от це­ли 40.1 ба­зис­ни точ­ки до 2.623 про­цен­та.

В САЩ ин­вес­ти­то­ри­те в тре­жъ­ри­та съ­що все по­ве­че се опа­ся­ват от ефек­та на гло­бал­но­то за­ба­вя­не на рас­те­жа вър­ху ико­но­ми­ка­та на стра­на­та. Дан­ни­те за не­о­чак­ва­но­то по­ни­же­ние на про­даж­би­те на дреб­но през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца зас­та­на­ха на пър­во мяс­то, из­мес­т­вай­ки по­ред­ни­те мно­го доб­ри но­ви­ни от па­за­ра на тру­да, къ­де­то пър­во­на­чал­ни­те мол­би за по­мо­щи при без­ра­бо­ти­ца са на най-нис­ко­то ни­во от 2000 г. на­сам. Въп­ре­ки по­ло­жи­тел­ни­те дан­ни тър­се­на­та от ин­вес­ти­то­ри­те де­сет­го­диш­на до­ход­ност по тре­жъ­ри­та­та от­бе­ля­за сед­ми­чен спад от це­ли 20.8 ба­зис­ни точ­ки до 2.073 про­цен­та.

Ко­мен­та­рът не пред­с­тав­ля­ва пре­по­ръ­ка за по­куп­ка или про­даж­ба на цен­ни кни­жа.

Николай Ваньов, експерт, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във