Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ДЦК ПООХЛАДНЯ

Левовата ликвидност в банковата ни система през изминалата седмица беше отлична. Въпреки това участието на първичните дилъри в проведения на 14 май аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни ценни книжа не беше така eентусиазирано, както обикновено. Участие взеха 16 от общо 20-те първични търговци на ДЦК. Те подадоха поръчки за 17.09 млн. лева. Тази сума е достатъчна, за да изкупят цялата емисията, чийто номинал е 10 млн. лева. Заявените от тях цени се оказаха по-ниски спрямо досегашните, т.е. доходността на книжата нарасна.
Средната продажна цена на книжата от емисията достигна 98.87% от нейния номинал и носи годишна доходност от 4.47 процента. Това е и новата стойност на основния лихвен процент, който влезе в сила от 16 май.
Вторичната търговия с ДЦК през седмицата не се отличаваше с голяма активност. На междубанковия пазар среднодневно се сключваха не повече от две сделки. Обемите едва надхвърляха 1 млн. лв. дневно. Малки количества ценни книжа със срок до падежа пет години се търгуваха при 6.9 процента. Сделките с едногодишни книги се сключваха при чиста годишна доходност за втория притежател от 4.84 процента.
Покупките на деноминирани в щатски долари ЗУНК-ове обаче се увеличиха - главно от крайни клиенти. С тях предприятията покриваха задълженията си по главници към държавата. В резултат на това цената на тези облигации по вътрешния дълг се повиши от обичайните до около 71.00-71.25 на 71.60-72.00% от номиналната им стойност. Друго обяснение за засиленото търсене може да се потърси в наближаващото (1 юли) поредно лихвено плащане по ЗУНК-овете.
На 21 май БНБ ще проведе аукцион за продажбата на част от емисия петгодишни лихвоносни съкровищни облигации. Тя е от отворен тип и се реализира изцяло чрез три поредни търга - сегашният е вторият. Общият й номинал е 60 млн. лева. Лихвеният процент на книжата е 8% годишно, като с последното плащане ще се погаси и главницата. Първите 20 млн. лв. от емисията се продадоха на 25 април. Достигнатата тогава доходност беше 7.13 процента.
Цената на левовия ресурс на междубанковия пазар, въпреки плащанията на корпоративни данъци, не отбеляза съществени отклонения от обичайните 3.3 процента. В началото на периода овърнайт левови депозити се предоставяха при около 3 процента. В последните работни дни цената им се повиши, като при отделни сделки достигна 4 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във