Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

Интеграция, приватизация или и двете. Това са вариантите пред Централен депозитар АД, който отговаря за клиринга и сетълмента на ценни книжа в страната ни. За да стане обаче България част от единния европейски пазар, е необходимо да преодолее няколко бариера, за което дори в Европейския съюз няма единна стратегия, а проблемите, пред които е изправен този сектор, са сериозни - липсата на единни стандарти за електронното осигуряване на търговията, проблеми със законодателството. Според Европейската комисия трансграничните преводи си остават скъпи и неефективни, което също е причина да се търси интегрирането на депозитарните институции. ЕК още през април 2004 г. оповести, че иска да постигне ефективен, интегриран и надежден пазар за клиринг и сетълмент на ценни книжа.
Европейската асоциация на централните депозитари (ECSDA - European Central Securities Depositories Association) е съгласувала единни стандарти за преодоляване на 3 от 15 бариера за интеграция на депозитарните институции в ЕС, които са отразени във втория доклад на Групата на Джованини, натоварена от ЕК да формулира тези проблеми. Най-сериозната пречка пред интеграцията на депозитарните институции в Европа е свързана с различията в информационните технологии, които се ползват в отделните страни. Предвижда се да бъде създаден единен европейски протокол. За да уеднаквяват условията, трябва да се премахнат и пречките за дистанционния достъп до националните клиринг и сетълмент системи. Сред пречките за интеграцията групата е откроила различията в работното време в отделните страни, което довежда до несъвместимост на сроковете за качване и доставка в различните системи. Това означава, че всички депозитарни институции трябва да започват и да приключват работа по едно и също време. Различията в работното време ще пречат и сетълмент-цикълът да приключи в рамките на един ден.
Сред другите пречки, които трябва да бъдат премахнати, са и различията, свързани с националните регулации, според които данък се удържа при източника. Всички финансови посредници от ЕС трябва могат да удържат данъка при източника при еднакви условия за местните и за чуждестранните посредници. Премахването на тази бариера е отговорност на правителствата. Събирането на данъци върху транзакциите поражда и друга пречка - всички разпоредби те да бъдат събирани чрез местната система трябва да бъдат премахнати. Спънка пред европейската интеграция на Централен депозитар са и ограниченията за дейността на първичните дилъри и маркетмейкъри, които често изискват операции на местно ниво и използване на локалните системи за клиринг и сетълмент. Заради това ограниченията трябва да бъдат премахнати. В България пък търговски системи с маркетмейкъри и първични дилъри на корпоративни ценни книжа въобще не се прилага.
Сроковете за премахването на някои от пречките се оказаха недостатъчни. Затова в момента в Европа се води дискусия дали да се създаде директива за регулиране на клиринг и сетълмент индустрията. В тези дебати ECSDA застъпва становището, че решения, основани на пазарните сили, ще доведат до по-бързи и ефективни резултати, отколкото би могла да го направи една директива.
За Централен депозитар е важно институцията, към която евентуално ще се присъединява, да притежава информационна система, която да е в състояние да оказва услуги, съизмерими по обхват и качество с тези, предлагани от чуждестранните централни депозитари с подобни функции. Проблемите, свързани с информационната система на Централен депозитар, могат много лесно да бъдат решени - чрез инвестиции. Проблемите, свързани с преодоляването на бариерите, формулирани от Комисията Джованини за транграничния клиринг и сетълмент, който е неизбежен при функционирането на обединен пазар, са в по-голяма степен отговорност на държавните институции. Решенията обаче трябва да се вземат с участието на всички играчи на пазара.
Интеграцията на Централен депозитар ще зависи до голяма степен от бъдещето на фондовата борса. В зависимост от това, дали тя ще бъде приватизирана и дали депозитарът ще се продава заедно с нея, ще се определи какви инвестиции да бъдат направени за приобщаването му към европейската система. Въпреки всичко обаче въвеждането на стандартите за избягване на пречките ще направи българския депозитар по-привлекателен за бъдещите инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във