Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Индустриален капитал-холдинг" издава евтини акции за мениджмънта и плаща дивидент

Акционерите одобриха предложението за увеличение на капитала на дружеството по чл. 112 (3) от ЗППЦК чрез издаване на нови акции, които ще купят мениджъри и служители. Това става ясно от протокола от общото им събрание, проведено на 13 юни. Увеличението на капитала ще е от 15 707 470 лв. на 15 864 544 лв. чрез издаване на нови 157 074 обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, и с номинална и емисионна стойност от 1 лев. И това при положение, че пазарната им стойност на БФБ в момента е 2.22 лв. за един дял, което си е голяма отстъпка. Ако бъдат записани по-малко от предложените книжа, то капиталът ще се увеличи само със стойността на платените книжа.
Право да запишат от тези акции имат всички сегашни  членове на съвета на директорите и служители на "Индустриален капитал-холдинг" АД към датата на провеждане на общото събрание, които имат и  поне десет години стаж в дружеството. Крайна дата за записване на тези акции е 31 август.

Акционерите приеха докладите (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2018 г., годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и докладите на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за миналата година.

Те одобриха и предложението за разпределение на печалбата на холдинга, която е в размер на 1 898 594.44 лева. Общо 357 705 лв. ще попълнят фонд Резервен. Сумата от 1 154 499.05 ще се използва за изплащане на дивиденти на акционерите. Остатъкът от положителния финансов резултат, в размер на 386 390.39 лв, остава като неразпределена печалба.
По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31 декември 2018 година дружеството има 26 343 акционери, от които 26 297 физически лица и 46 юридически лица. С най-голям дял са Индустриален кредит-България (18.16%), ЗАИ АД - Асеновград (10.12%), ЕМКА АД - Севлиево (10.11%) и ЗУПФ Алианц България (6.91%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във