Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Индустриален холдинг България" пази в портфейла си 5.52% собствени акции

"Индустриален холдинг България" АД продължава да изкупува обратно свои акции. През септември той е придобил (с приключил сетълмент към 30 септември) още 1 057 822 броя при средно претеглена цена от 0.9999 лв. за дял, съобщиха от бившия приватизационен фонд. През август компанията събираше книжата си при цена от 1.003 лева. Сделките са сключени във връзка с взетото решение за обратно изкупуване от общото събрание на акционерите.

По този начин общият брой на притежаваните собствени акции към края на деветия месец е 5 928 921 дяла. Това пък означава 5.52% от капитала на дружеството, който се състои от 107 400 643 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, които се търгуват на Българска фондова борса АД.

Акции в компанията имат над 54 000 индивидуални инвеститори и около 100 фирми, които притежават съответно по 8% и 92% от книжата с право на глас.

Най-голям акционер в холдинга е "Булл с" АД, компания която пряко и непряко чрез дъщерно дружество, притежава 41.62% в "Индустриален холдинг България" АД, които, с оглед разпръснатата акционерна структура на компанията като бивш приватизационен фонд с над 50 000 акционери и кворумите на общо събрание на акционерите през последните две години, са позволявали упражняването на мажоритарен вот и де-факто контрол в общото събрание на "Индустриален холдинг България" АД.

"Венсайд Ентърпрайзис" притежава 6.60% от капитала, но тъй като "Буллс" АД е 100% собственик на "Венсайд Ентерпрайзис Лимитед", то контролира и притежаваните от последното акции в холдинга. "ДЗХ" АД има дял от 8.34%, а други по-малки акционери са собственици на останалите 50.04% от книжата с право на глас.

Към края на юни "Индустриален холдинг България" АД има девет преки дъщерни дружества и 12 непреки дъщерни дружества, заедно наричани "групата".  Предметът й на дейност включва производство и търговия в областта на тежкото машиностроене, корабостроене, кораборемонт, морски транспорт, пристанищни услуги, проектантски услуги, поддръжка и ремонт и други услуги.

Основните финансови ангажименти на холдинговото дружество са свързани с инвестиционни проекти на дъщерните му фирми за издаване на банкови гаранции, откриване на акредитиви и оборотно финансиране.

За последните пет финансови години "Индустриален холдинг България" не е изплащал дивиденти на своите акционери. Последното редовно общо събрание, което се проведе на 20 юни, реши печалбата на дружеството за 2018 година, в размер на 5.89 млн. лв., да остане като неразпределена в резервите на дружеството. Акционерите освободиха от отговорност за дейността им през изминалата година членовете на Надзорния (трима) и Управителния съвет (четирима) на компанията. Заедно с това те определиха месечно възнаграждение на членовете на двата управителни органа на дружеството за тази година в размер на 1000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във