Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Индустриален холдинг България" пази в портфейла си 4.82 млн. собствени акции

През юни "Индустриален холдинг България" АД е придобил (с приключил сетълмент към 30 юни) още 69 910 собствени акции при средно претеглена цена от 1.006 лв. за дял, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Сделките са във връзка с взетото решение за обратно изкупуване.

По този начин общият брой на притежаваните собствени акции към края на шестия месец е 4 825 224 броя акции. Това пък означава 4.49% от капитала на дружеството, който се състои от 107 400 643 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, които се търгуват на Българска фондова борса. Най-голям акционер в холдинга е "Буллс" АД, компания която пряко и непряко чрез дъщерно дружество, притежава 41.62% в "Индустриален холдинг България" АД, които, с оглед разпръснатата акционерна структура на компанията като бивш приватизационен фонд с над 50 000 акционери и кворумите на общо събрание на акционерите през последните две години, са позволявали упражняването на мажоритарен вот и де-факто контрол в общото събрание на "Индустриален холдинг България" АД.

"Венсайд Ентърпрайзис" притежава 6.60% от капитала, но тъй като "Буллс" АД е 100 % собственик на "Венсайд Ентерпрайзис Лимитед", то контролира и притежаваните от последното акции в холдинга. "ДЗХ" АД има дял от 8.34%, а други по-малки акционери са собственици на останалите 50.04% от книжата с право на глас.

Към края на март "Индустриален холдинг България" АД има девет преки дъщерни дружества и 12 непреки дъщерни дружества, заедно наричани "групата".  Предметът й на дейност включва производство и търговия в областта на тежкото машиностроене, корабостроене, кораборемонт, морски транспорт, пристанищни услуги, проектантски услуги, поддръжка и ремонт и други услуги.

"Индустриален холдинг България" АД завърши тримесечието с консолидирана нетна печалба от 1.6 млн. лв. при 4.250 млн. лв. положителен финансов резултат за същият период на миналата година.

За последните пет финансови години "Индустриален холдинг България" не е изплащал дивиденти на своите акционери. Редовното общо събрание, което се проведе на 20 юни, реши печалбата на дружеството за 2018 година, в размер на 5 891 558,81 лв., да остане като неразпределена в резервите на дружеството. Акционерите освободиха от отговорност за дейността им през изминалата година членовете на Надзорния и Управителния съвет на компанията. Заедно с това те определиха месечно възнаграждение на членовете на двата управителни органа на дружеството за тази година в размер на 1000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във