Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Индустриален холдинг България“ намали капитала и продължи обратното изкупуване на акции

Акционерите на „Индустриален холдинг България“ АД - София гласуваха предложението за намаляване на капитала на дружеството от 107 400 643 лева на 96 808 417 лева, четем в протокола от извънредното общо събрание. Това ще стане чрез обезсилване на 10 592 226 броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции, издадени от компанията, с номинална стойност 1 лев всяка. Целта на намаляването е оптимизиране на капиталовата структура на компанията с оглед притежаваните собствени акции.

Към датата на провеждане на общото събрание холдингът притежава 10 592 226 броя обратно изкупени обикновени, поименни, безналични собствени акции.

На въпрос на акционер какви са предимствата от обратното изкупуване на акции до момента, които сега ще бъдат обезсилени, Данета Желева - главен изпълнителен директор на холдинга, отговаря, че пускането на тези акции обратно на борсата вместо обезсилването им, би имало негативни последици за цената на акциите на дружеството на „Българска фондова борса“ предвид неголямата ликвидност на такъв пакет.
В съответствие с взетото решение е актуализиран и Уставът на холдинговото дружество.

От акционера договорен фонд "Капман макс" е направено предложение и за други промени в устава на холдинга, които да бъдат разгледани на едно бъдещо общо събрание на акционерите. Става въпрос за предвеждане на възможност за издаване на пълномощно за присъствие на общо събрание, подписано с електронен подпис. 
Общото събрание е гласувало и за прекратяване на действието на процедурата за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България“, което бе започнато  съгласно решение на общото събрание от 29 юни 2017 година.

Един акционер е поставил въпрос относно възможността дружеството да насочи средства за изплащане на дивидент вместо за финансиране на програмата си за обратно изкупуване. Данета Желева е отговорила, че обратното изкупуване на акции не изключва възможността за изплащане на дивидент при наличието на законови предпоставки и взето решение от страна на акционерите.
Заедно с това общото събрание е взело решение за започване на нова процедура за обратно изкупуване на собствени акции на „Индустриален холдинг България“.

Максималният брой акции, които ще бъдат обратно изкупени, е до 3%, за всяка една календарна година от срока на тази процедура, от общия брой акции, издадени от компанията, но не повече от 10% общо за целия срок на обратно изкупуване – пет години, и не повече от 10% от капитала на дружеството.
Това ще стане при минимална цена от 1 лв. на акция и максимална от 3 лв. за един брой.
От акционерите са поставени и различни въпроси относно нетния дълг на компанията и възможните посоки на действие - промяна на дивидентната политика на дружеството или ускоряване на инвестициите, въпроси относно развитието на дъщерното дружество "Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД, проекта за разширение на дъщерното дружество "Одесос ПБМ" ЕАД, както и развитието на сектор "Морски транспорт" и възможностите за увеличаване на флотата на групата "Индустриален холдинг България", на които главният изпълнителен директор Данета Желева е отговорила. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във