Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Индустриален холдинг България" е събрал вече 4.53% собствени акции

През август "Индустриален холдинг България" АД е придобил (с приключил сетълмент към 31 август) още 36 981 собствени акции при средно претеглена цена от 1.003 лв. за дял, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Сделките са сключени във връзка с взетото решение за обратно изкупуване.

По този начин общият брой на притежаваните собствени акции към края на осмия месец е 4 871 009 броя. Това пък означава 4.53% от капитала на дружеството, който се състои от 107 400 643 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, които се търгуват на Българска фондова борса АД.

Акции в компанията имат над 54 000 индивидуални инвеститори и около 100 фирми, които притежават съответно 8 % и 92 % от книжата с право на глас.

Най-голям акционер в холдинга е "Буллс" АД, компания която пряко и непряко чрез дъщерно дружество, притежава 41.62% в "Индустриален холдинг България" АД, които, с оглед разпръснатата акционерна структура на компанията като бивш приватизационен фонд с над 50 000 акционери и кворумите на общо събрание на акционерите през последните две години, са позволявали упражняването на мажоритарен вот и де-факто контрол в общото събрание на "Индустриален холдинг България" АД.

"Венсайд Ентърпрайзис" притежава 6.60% от капитала, но тъй като "Буллс" АД е 100% собственик на "Венсайд Ентерпрайзис Лимитед", то контролира и притежаваните от последното акции в холдинга. "ДЗХ" АД има дял от 8.34%, а други по-малки акционери са собственици на останалите 50.04% от книжата с право на глас.

Към края на юни "Индустриален холдинг България" АД има девет преки дъщерни дружества и 12 непреки дъщерни дружества, заедно наричани "групата".  Предметът й на дейност включва производство и търговия в областта на тежкото машиностроене, корабостроене, кораборемонт, морски транспорт, пристанищни услуги, проектантски услуги, поддръжка и ремонт и други услуги.

"Индустриален холдинг България" АД завърши полугодието с консолидирана нетна печалба от 4.88 млн. лв. при 8.02 млн. лв. положителен финансов резултат за същият период на миналата година.

Общите приходи за групата за шестмесечието намаляват спрямо същия период на миналата година, като разликата се дължи на еднократния ефект през 2018 г. на сделката за продажба на активи на дъщерната фирма ИХБ Електрик АД.

Приходите от договори с клиенти се увеличават до 45.98 млн. лв. или със 7.29 на сто. Нарастването основно се дължи на ръста на приходите от производство на металорежещи машини, проектантски услуги и пристанищна дейност.

Паричните постъпления от наеми, които включват наеми на кораби (договори за тайм-чартър) и наеми на имоти са намалели до 5.943 млн. лв., което се дължи на спада на приходите от договори за тайм-чартър.

Другите приходи от дейността на консолидирана база за първото шестмесечие е отчетен нетен ефект от сделка за продажба на съвкупност от земи и сгради, машини и съоръжения на дъщерното дружество ИХБ Електрик АД в размер на 2.316 млн. лева.

Нетните финансови разходи на групата намаляват на годишна база. Основната причина е погасяването през април 2018 г. на облигационната емисия (чрез конвертиране на 300 000 броя облигации в акции и чрез рефинансиране с банков кредит при значително по-ниски лихвени нива от облигационната емисия).

Основните финансови ангажименти на холдинговото дружество са свързани с инвестиционни проекти на дъщерните му фирми за издаване на банкови гаранции, откриване на акредитиви и оборотно финансиране.

За последните пет финансови години "Индустриален холдинг България" не е изплащал дивиденти на своите акционери. Последното редовно общо събрание, което се проведе на 20 юни, реши печалбата на дружеството за 2018 година, в размер на 5.89 млн. лв., да остане като неразпределена в резервите на дружеството. Акционерите освободиха от отговорност за дейността им през изминалата година членовете на Надзорния (трима) и Управителния съвет (четирима) на компанията. Заедно с това те определиха месечно възнаграждение на членовете на двата управителни органа на дружеството за тази година в размер на 1000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във