Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Индустриален холдинг България" е изкупил обратно 5.63% от собствените си акции

"Индустриален холдинг България" АД продължи да изкупува обратно свои акции и през октомври. През десетия месец бившият приватизационен фонд е придобил (с приключил сетълмент към 31 октомври) още 114 470 броя при средно претеглена цена от 1.0192 лв. за дял, съобщиха от холдинговото дружество. През септември компанията събираше книжата си при цена от 0.9999 лева. Процедурата продължава във връзка с взетото решение за обратно изкупуване от общото събрание на акционерите.

По този начин общият брой на притежаваните собствени акции от "Индустриален холдинг България" АД към края на десетия месец е 6 043 391 дяла. Това пък означава 5.63% от капитала на дружеството, който се състои от 107 400 643 безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка, които се търгуват на Българска фондова борса АД.

По обратно изкупените акции, на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, упражняването на правото на глас е преустановено, до тяхното прехвърляне.

Акции в компанията имат над 54 000 индивидуални инвеститори и около 100 фирми, които притежават съответно по 8% и 92% от книжата с право на глас.

Най-голям акционер в холдинга в края на септември е "Буллс" АД, компания която пряко и непряко чрез дъщерно дружество, притежава 41.62% в "Индустриален холдинг България" АД, които, с оглед разпръснатата акционерна структура на компанията като бивш приватизационен фонд с над 50 000 акционери и кворумите на общо събрание на акционерите през последните две години, са позволявали упражняването на мажоритарен вот и де-факто контрол в общото събрание на "Индустриален холдинг България" АД.

"Венсайд Ентърпрайзис" притежава 6.60% от капитала, но тъй като "Буллс" АД е 100% собственик на "Венсайд Ентерпрайзис Лимитед", то контролира и притежаваните от последното акции в холдинга. "ДЗХ" АД има дял от 8.34%, а други по-малки акционери са собственици на останалите 50.04% от книжата с право на глас.

Към края на юни "Индустриален холдинг България" АД има девет преки дъщерни дружества и 12 непреки дъщерни дружества, заедно наричани "групата".  Предметът й на дейност включва производство и търговия в областта на тежкото машиностроене, корабостроене, кораборемонт, морски транспорт, пристанищни услуги, проектантски услуги, поддръжка и ремонт и други услуги.

Основните финансови ангажименти на холдинговото дружество са свързани с инвестиционни проекти на дъщерните му фирми за издаване на банкови гаранции, откриване на акредитиви и оборотно финансиране.

Двата основни източника на приходи за "Индустриален холдинг България" АД са от дивиднети и лихви, показват числата в счетоводния отчет за третото тримесечие. Ръстът на паричните постъпления от дивиденти към 30 септември от ЗММ България холдинг АД спрямо същия период на миналата година се дължи в основната си част на разпределения към ЗММ България холдинг АД дивидент от негови дъщерни дружества. Получаната сума е двойно по-висока спрямо същия период година по-рано.

А приходите от лихви в размер на 957 хил. лв. (към 30 септември 2018 г.: 1.053 млн. лв.) са от лихвоносни вземания от дъщерни дружества по отпуснати парични заеми.

Разходите по дейността на холдинга са свити двойно. А това е причината за високия ръст на нетната печалба за деветте месеца до 12.07 млн. лева при 5.95 милиона в края на септември миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във