Банкеръ Daily

Пари и пазари

Индексът на цените на жилищата нараства с 8.6%

Според оценките на мениджърите в промишлеността през септември 2017 г. в сравнение с август се регистрира леко понижение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 0.9 пункта). Това показват данните на Националния статистически институт. 

За юли 2017 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 1 140.7 млн. евро при излишък от 690.3 млн. евро за юли 2016 година. За януари - юли 2017 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 1 568.4 млн. евро (3.2% от БВП) при излишък от 1 667.2 млн. евро (3.5% от БВП) 3 за януари - юли 2016 година.

Търговското салдо за юли 2017 г. е положително в размер на 58.5 млн. евро при дефицит от 0.7 млн. евро за юли 2016 година. За януари - юли 2017 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1 177 млн. евро (2.4% от БВП) 3 при дефицит от 560.3 млн. евро (1.2% от БВП) 3 за същия период на 2016 година.

Износът (FOB) е 2 371 млн. евро за юли 2017 г., като се повишава с 322 млн. евро (15.7%) в сравнение с този за юли 2016 г. (2 049 млн. евро). За януари - юли 2017 г. износът е 14 746.5 млн. евро (29.8% от БВП) 3 , като нараства с 1 969.1 млн. евро (15.4%) в сравнение с този за същия период на 2016 г. (12 777.4 млн. евро, 27.0% от БВП) 3 . Износът за януари - юли 2016 г. намалява на годишна база с 1.3%.

Вносът (FOB) за юли 2017 г. е 2 312.6 млн. евро, като нараства с 262.9 млн. евро (12.8%) спрямо юли 2016 г. (2 049.7 млн. евро). За януари - юли 2017 г. вносът е 15 923.4 млн. евро (32.2% от БВП), като се увеличава с 2 585.8 млн. евро (19.4%) спрямо същия период на 2016 г. (13 337.6 млн. евро, 28.2% от БВП) 3 . Вносът за януари - юли 2016 г. намалява на годишна база със 7.0%.

През юли 2017 г. салдото по статия преки инвестиции е положително в размер на 36 млн. евро при отрицателно салдо от 137 млн. евро за юли 2016 година. За януари - юли 2017 г. салдото е отрицателно в размер на 318.3 млн. евро (0.6% от БВП) 1 при отрицателно салдо от 872 млн. евро (1.8% от БВП) 1 за същия период на 2016 година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни намаляват с 19.2 млн. евро за юли 2017 г. при увеличение със 152.4 млн. евро за юли 2016 година. Преките инвестиции в чужбина. за юли 2017 г. нарастват с 16.8 млн. евро (при увеличение с 15.3 млн. евро за юли 2016 година).

През юли 2017 г. салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 333.2 млн. евро при отрицателна стойност от 69 млн. евро за юли 2016 година. За януари - юли 2017 г. салдото е положително в размер на 1 031.6 млн. евро (2.1% от БВП) при отрицателно салдо от 1 132.3 млн. евро (2.4% от БВП) 1 за същия период на 2016 година.

Портфейлните инвестиции - активи за юли 2017 г. се понижават със 17.9 млн. евро при намаление с 64.3 млн. евро за юли 2016 година. Портфейлните инвестиции - пасиви2 за юли 2017 г. намаляват с 351.1 млн. евро при увеличение с 4.7 млн. евро за юли 2016 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги през второто тримесечие на 2017 г. е положително. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги се увеличава със 7.7% (според сезонно изгладените данни).

През август 2017 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0.7% в сравнение със същия месец на 2016 година. Най- голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Развлечения и култура” - с 3.2%. През второто тримесечие на 2017 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8.6% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2017 г. нараства с 5.9% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%, в добивната промишленост - с 9.0%, и в преработващата промишленост - с 3.1%. По данни от конюнктурната анкета през септември 2017 г. мениджърите не предвиждат промяна на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във