Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ИКОНОМИКИТЕ СА В ПОДЕМ

Водещите световни икономики са в подем. Това със сигурност означава по-високи цени на фирмените акции. Инфлационните процеси се събуждат, вследствие на което централните банки, следящи отблизо монетарната политика, повишават лихвените проценти по основните си рефинансиращи операции, осъществявани на междубанковия пазар. Държавните ценни книжа вече стават нетолкова атрактивни и цената им пада, т.е. доходът по тях се повишава.
Валутният борд, който все още действа в страната ни, създава известни ограничения за Българската народна банка да осъществява паричната си политика на открития междубанков пазар. Наличните левове по сметки на търговските ни банки при БНБ като че ли се установиха на нива от 1.2 млрд. лв. през цялата изминала седмица. Нека да припомня, че до края на март юридическите лица трябва да са превели годишните изравнителни вноски по данък печалба за предходната финансова година. По това перо финансовото ведомство е предвидило да прибере близо 200 млн. лв. от банковата ни система, които да излязат точно през изминалата вече седмица. Среднодневните обороти на междубанковия пазар се повишиха и от 200 млн. достигнаха 260 млн. лева. Търсенето и предлагането на левов ресурс остана балансирано. Лихвените проценти достигнаха 2.55%, но не надскочиха нивото от 2.56%, при което банките ни успяват да пласират свободния си ресурс в евро на международните финансови пазари.
На 27 март Българска народна банка проведе аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени държавни съкровищни бонове. Общата сума на емисията от 15 млн. лв. се продаде с успех, като за нея първичните ни дилъри се състезаваха с 28.59 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена е 99.35 лв. за 100 лв. номинал, на което отговаря годишна доходност от 2.56 процента.
През април Министерството на финансите е планирало продажбата на 40 млн. лв. тригодишни и 50 млн. лв. десетгодишни държавни съкровищни облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във