Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Игра на сигурно по време на растеж

Мартин Николов и управляваният от него "Елана фонд мениджмънт" АД спечелиха четири награди за "Управляващо дружество на годината" в класацията на в. "БАНКЕРЪ".

 УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

април - юни 2017

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за "Управляващо дружество" и за "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2016 година.

В този брой представяме поредната  класация за дейността на управляващите дружества през второто тримесечие на 2017 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 април до 30 юни 2017 година.

 

Пазарът за управление на активи продължава да расте, а българските инвестиционни фондове увеличиха сумата на привлечените парични средства в края на юни с 18.95 процента. Така за трето поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите стабилно надскача 1 млрд. лева.

Прогнозите са в следващите месеци пазарът на управляващите дружества у нас да се развие чувствително, да се появят и нови   играчи. Очакванията за 2017-а са да продължи преливането от депозити към договорни фондове  особено що се отнася до нискорисковите колективни схеми.

Спестяване или просто съхраняване на парите - това е дилемата пред  предпазливите граждани, които в момента отдават предпочитанията си на банките. Лихвите по депозитите намаляват, а таксите в кредитните институции (или инфлацията) на практика изяждат дохода от влог. А няма  изгледи за промяна. В последния си "Икономически преглед" БНБ прогнозира през третото тримесечие на 2017 г. лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се запазят на сегашните си  нива. Увеличението на привлечените средства в банковата система и високата й ликвидност ще продължат да поддържат положението такова, прогнозират от БНБ.

Данните от дейността на управляващите дружества през второто тримесечие показват, че точки по отделните критерии на класацията ни са получили 19 от тях. Но само дванадесет (съгласно правилата) се включиха в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Три от тези компании - "Елана фонд мениджмънт", "Компас Инвест" и "Конкорд асет мениджмънт" (както бе и в първата четвърт на тази година), спечелиха място в Топ 10 и по петте показателя и логично влязоха в списъка на най-добрите фондмениджъри за периода между април и юни. Но това не е изненада, тъй като срещаме имената им сред номинираните и през изминалите тримесечия на тази и миналата година.

Заедно с това девет от дружествата, попаднали в класацията през първата четвърт на 2017-а, пазят местата си и в подреждането в края на юни. Единствено "Капман асет мениджмънт" излезе от Топ 10, а сред най-добрите се нареди "ОББ асет мениджмънт".

"Елана фонд мениджмънт" отново е на  първата позиция. А с пет номинации и със спечелените 34 точки (от възможните 50) дружеството заслужи признанието за

най-добро "Управляващо дружество"

през второто тримесечие. "ДСК Управление на активи" (с три първи места) и "ПФБК асет мениджмънт", с четири номинации, остават на почетната стълбица, съответно с по 30 и 29 пункта.

Банковите фондмениджъри се представиха много силно през второто тримесечие. Пет от тях взеха точки по отделните критерии, а три - отново са във финалния Топ 10. Имиджът и рекламната политика на компаниите майки работят и за дъщерните управляващи дружества. Заедно с това чрез широката клонова мрежа и в зависимост от ситуацията на пазара банките могат да пренасочват клиентите си и към другите финансови продукти, които предлагат, в това число и към договорните фондове.

Според данните от отчетите в края на юни българските колективни инвестиционни схеми управляват над 1.347 млрд. лв., а активите им са нараснали с 214 млн. лв. спрямо резултата от края на март тази година. Почти всички компании са привлекли повече клиенти и парични средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени, а най-големите управляващи дружества отново са в списъка на номинираните. Заедно с това пък трите банкови фондмениджъри, които в края на март доминираха, и сега водят колоната на "най-богатите". Парите в портфейла на "ДСК Управление на активи" са намалели в месеците между април и юни с около 4 млн. лв., но с 215.300 млн. лв. дружеството отново е далеч пред конкурентите си.

Нови клиенти са поверили на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" за управление още около 10 млн. лв. през периода, а с акумулираните общо 174.438 млн. лв. дружеството запазва втората позиция. Тройката на най-богатите се допълва отново от "ОББ асет мениджмънт". В портфейла на компанията са внесени допълнително 13 млн. лв. и тя управлява вече 160.544 млн. лева.

За поредно тримесечие "Елана фонд мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър, а неговите клиенти са му поверили още 10 млн., или общо 79.783 млн. лв., които разчитат то да умножи.

В условията на липса на доходност по депозитите и предприятията, и домакинствата все още предпочитат свободните им средства "да се топят" в банките. Някои от тях обаче започват  все по-усърдно да търсят и алтернативи на традиционното спестяване. Доверителното управление на част от свободните средства е именно такава възможност. Експертите на управляващото дружество могат да изготвят индивидуален портфейл от ценни книжа за всеки клиент, като се съобразят с неговите конкретни инвестиционни цели. При тази услуга всички условия за вложения се договорят според желанията му - видовете финансови активи, които предпочита, географското им разположение, нивото на риск, което е съгласен да поеме, и други предпочитания. И всичко това е в съответствие с предварително сключен договор.

Очакванията са  възможните рискове силно  да се смалят - чрез диверсификация (разпределение) на средствата, като се открият инвестиционни възможности, за които съществува вероятност да се представят по-добре от пазара. Повечето управляващи дружества предпочитат да не предоставят обширна информация  по отношение на  дейността си в този сегмент и не разкриват много за съдържанието на тези договори. По тази причина е трудно да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

а също по другия, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Промените на пазара на управление на активи подкрепят тенденцията в последните месеци за ръст на обема на паричните средства, които се вливат в дружествата по този начин. Лидерът по този показател - "Ди Ви асет мениджмънт", стои непоклатимо на челната позиция, като в края на юни активите му са на стойност 208.221 млн. лева. Фирмата отново е единствената, която успя да прескочи тази граница. "Карол капитал мениджмънт" и "Елана фонд мениджмънт" го следват най-отблизо през първото тримесечие, като показват и възможности за растеж през следващите месеци.

Не всички компании са склонни да изнасят данни по показателя

средни активи на клиент под доверително управление

Това пък прави картината тук малко „по-неясна“. "Ди Ви асет мениджмънт" отново е начело в подреждането, макар че средният размер на парите на един негов клиент е намалял до 20.822 млн. лева. След него са "ПФБК асет мениджмънт" и "Астра асет мениджмънт".

Управляващите дружества предлагат вече доста пъстра палитра от договорни фондове, които  отговарят на интереса на клиентите към нови алтернативи за спестяване и печалби. Това обяснява и засилващия се интерес и съответно растящия обем на привлечените в тези колективни схеми парични средства. В края на юни лицензираните 31 фондмениджъри са организирали 118 фонда. През месеците между април и юни няма нови такива алтернативи, а  компаниите майки са се насочили по-скоро към реклама и привличане на нови клиенти. Така че през второто тримесечие не отбелязваме промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

Факт е, че номинираните в Топ 10 засилват влиянието си в сектора. Те управляват вече 87 фонда. "ДСК Управление на активи"  еднолично се извисява на челната позиция с 11 схеми. "Конкорд асет мениджмънт" го следва с десет фонда, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет. Със седем схеми е "Елана фонд мениджмънт". 

Шестте банкови управляващи дружества пазят позициите си в сектора за управление на активи с организираните от тях 33 взаимни фонда, които дават възможности за инвестиране в акции, в облигации, в ДЦК и други финансови инструменти.

Обемът на акумулираните в управляващите дружества парични средства зависи не само от броя на предлаганите от тях колективни инвестиционни схеми, но се влияе и от

броя на индивидуалните клиенти

в тях. Успокояването на бизнес средата и стабилизирането на резултатите на компаниите спряха миграциите между фондовете на управляващите дружества. Разместванията по показателя са малки, а тенденцията от последните месеци за вливане на инвеститори се запазва. Остава да се уедрят и сумите, които те "носят" със себе си.

Активността на експертите на "ДСК Управление на активи" изведе дружеството на челната позиция по този показател. В края на юни то вече има 14 430 клиенти. Дългогодишният лидер "ПФБК асет мениджмънт" отстъпи една крачка надолу и е втори. Той предлага услугите си на 14 хил. души в петте си фонда. И инвеститорите, предпочели "Райфайзен асет мениджмънт (България)", са повече - в края на второто тримесечие те са вече 8163.

При липсата на доходност по депозитите колективните схеми, предлагани от управляващите дружества, ще привличат все повече интереса на тези "замръзнали спестявания". По последни данни от БНБ парите на домакинствата и нетърговските организации в банковата система възлизат на 45.7 млрд. лв. и  се увеличават още. По-високата печалба винаги е за предпочитане, но спестовниците трябва да преодолеят и още една психологическа граница. Депозитите на стойност до 100 000 евро все пак са гарантирани от държавата, за разлика от инвестициите във взаимни фондове, при които няма такава защита.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага седем взаимни фонда, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли.

В последните 15 години управляващото дружество традиционно се задържа на добра  пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява класацията на в. "БАНКЕРЪ" за фондмениджъри в България за 2016 г., а и преди това - от 2006 до 2009-а. Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД. Той е част от екипа на групата "Елана" от нейното създаване, а до 2006 г. е ръководил инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД. Мартин Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев и Малина Маринова.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във