Банкеръ Daily

Пари и пазари

И "Тракийски памук" напуска БФБ

Борсовата камбанка ще замлъкне и за акционерите на "Тракийски памук"

Още едно дружества напуска "Българска фондова борса" АД.

Мениджърите на старозагорската фирма "Тракийски памук" АД предлагат на общото събрание да гласува решение за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията на финансов надзор. Това става ясно от поканата за извънредното заседание на притежателите на такива книжа на 10 юни.

Предлага се и промяна в устава на дружеството при условие, че общото събрание приеме предложеното решение за отписване на "Тракийски памук" АД от регистъра на публичните дружества и при условие, че КФН не откаже отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Мениджърите предлагат и други изменения и допълнения с цел актуализиране на устава на дружеството.

В дневния рде са и точките за обсъждане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на експерт-счетоводителя. "Тракийски памук" завърши миналата година със загуба от 99 хил. лева. Предлага се отрицателният финансов резултат да се отнесе във фонд "Непокрита загуба от минали години".
Общото събрание ще обсъди и гласува и предложението за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Димо Петров - председател на борда и изпълнителен директор, Донка Петрова и Люба Димитрова, за дейността им през изминалата година.

През 2013 г. поради трайната липса на интерес от бизнеса към отглеждания от фирмата памук, както и силно свития пазар на омаганен памук, "Тракийски памук" сменя предмета си на дейност, който вече е отдаване под наем на собствени недвижими имоти. Така се осигуряват и по-голямата част от приходите на фирмата.

Основната дейност на дружеството е операции с недвижими имоти - отдава под наем складовата си база и извършва услуги, свързани с тези имоти. Дружеството разполага със свободни имоти - бивши производствени и складови площи, като не всички са пригодени за използване. По-голяма част от складовата база не е отдадена  под  наем  поради лошо състояние и липса на  интерес. Дейността на дружеството се осъществява от трима  човека.

Капиталът на фирмата е в  размер на 266 998 лева, разпределен в 266 998 обикновени поименни акции с номинал 1 лев всяка. До 13 юни миналата година "Тракийски памук" АД се е контролирал от "Вено холдинг” АД (в несъстоятелност), което притежаваше 86% от капитала. Съгласно акционерна книга към 13 юни 2018-а това дружество вече не притежава акции. Пакетът от 86% от акциите вече са притежание на други лица - две юридически и едно физическо лице. "Вепласт" ЕООД - Бургас, "Булгаснет" ООД и Е. Хазърбасанова си поделят по 28.74% от книжата. "Узбек маритаим лимитед" - Кипър държи 10%, "Утб къмпани" ООД - 1.86%, а останалите книжа са собственост на 205 дребни инвеститори.

Основният фирмен риск за "Тракийски памук" АД е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на складови площи. Върху един от имотите - сграда и земя, има учредена ипотека на трето лице през минали периоди. Лошото състояние на по-голяма част от имотите не позволява отдаването под наем. През последния отчетен период дружеството не разполага с  достатъчно използваеми складови площи и има ясна тенденция дейността по отдаване под наем на свободни активи да носи по-малко доходи. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във