Банкеръ Daily

Пари и пазари

И "Светлина-Сливен" напуска борсовия пазар

Отписване на "Светлина" АД - Сливен от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Това предлагат мениджърите, четем в поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на фирмата, което ще се проведе на 14 ноември.

През септември тази година приключи търговото предложение, с което мажоритарният собственик "Синергон холдинг" АД, изкупи акциите на всички малки инвеститори. В документите изрично бе записано, че след изтичане на срока за приемане на предложението дружеството може да престане да бъде публично и без да е изпълнено условието по чл. 119, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК за броя на акционерите и сумата на активите.

Тези намерения и цели са обусловени от икономически и други обективни причини, касаещи дейността на дружеството и средата, в която я извършва, уточняват сега от компанията майка.

След влизането в сила на Регламент (ЕО) № 244/2009 и Регламент (ЕО) № 245/2009 за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита, както и на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, производствената дейност на "Светлина" АД беше прекратена, а търговската дейност на предприятието значително изостана и  драстично намалява.

При това положение приходите от продажба на продукция през последните години значително намаляха, като за миналата година те са нулеви. Това доведе до чувствително намаляване на пазарния дял на "Светлина" АД. Изчерпването на наличната готова продукция ориентира дружеството към пазара за отдаване на недвижими имоти под наем. След преустановяването на дългогодишната си  дейност в сферата на производството и търговията с осветителни тела, дружеството се ориентира към стопанисване на недвижимите си имоти и отдаването им под наем, което представлява и основният му източник на приходи.               

Към момента над 80% от нетните приходи на фирмата се формират от отдавани под наем дълготрайни активи, а около 12% от съвкупните парични постъпления за миналата година са формирани от извършвани услуги на наемателите (транспортни услуги, товаро-разтоварни дейности, поддръжка на инфраструктурата). Делът на приходите от продажба на стоки са в незначителен дял от съвкупните приходи на дружеството (около 1%) и се формират от продажбата на електрически лампи, останали на склад в предприятието.

Прогнозите и за бъдещето са в същата насока. Както бе посочено и в търговото предложение, намеренията относно "Светлина" АД са да се запази и развива основната дейност на дружеството през последните години, а именно - отдаване под наем на недвижими имоти и тяхното стопанисване.

Акциите на "Светлина" АД в момента се търгуват на Алтернативен пазар (BaSe Market), организиран от "Българска фондова борса" АД. През последните години търговията с акции на дружеството на регулирания пазар е изключително слаба - например, за периода от 18 декември миналата година до 18 юни тази година са сключени само две сделки с акции на дружеството за 213 броя, като за предходните периоди изтъргуваният обем е аналогичен. Предвид това акциите не могат да се определят като активно търгувани по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане.

За в бъдеще финансирането на бизнес проекти на сливенската фирма ще се осъществява основно от мажоритарния акционер "Синергон холдинг" АД, който ще носи основната финансова тежест, и в това отношение за "Светлина" АД е отпаднал интереса да бъде публично. Освен това, подчиняването на нормативните актове за публичните дружества утежнява финансовата и организационна дейност (в т.ч. наличие на персонал), включително утежнява процедурата при взимане на решения и сключване на сделки в холдинговата група, в която дружеството участва.

Така на практика "Светлина" АД е загубила основните си характеристики като компания от публичен тип и смисъла да бъде публична. Същевременно са налице условията и предпоставките по чл.119, ал.1, т.3, б.”б” от ЗППЦК за взимане на решение за отписване на дружеството от регистъра на Комисията за финансов надзор.     

В тази връзка е и предложението на мениджърите към общото събрание на акционерите.

По точка втора от дневия ред ще се обсъдят промени в Устава на сливенската фирма, при условие, че общото събрание на акционерите приеме решение за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на Комисията за финансов надзор. Измененията на устава ще влязат в сила след вземането на решение от КФН за отписване на "Светлина" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във