Банкеръ Daily

Пари и пазари

Храните и напитките са поскъпнали с 6.5% за година

Храните и напитките са поскъпнали с 6.5% за година, отчита Националния статистически институт (НСИ). През втория месец от годината хармонизираният индекс на потребителските цени се е увеличил с 3.1% в сравнение със същия месец на миналата година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в групата „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 6.5%, а най-голямо намалениe - в групата „Съобщения“ - с 2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари нараства с 3.1% в сравнение с година по-рано. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.1%, в добивната промишленост - с 1.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%. Към края на 2019-а индексът на цените на жилищата нараства с 6.2% в сравнение с края на 2018 година. 

По данни от бизнес анкетата на НСИ през март преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.

През третия месец от годината показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.1 процентни пункта в сравнение с месец по-рано. На годишна база спад е отчетен в добивната промишленост - с 11.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.2%, а ръст - в преработващата промишленост - с 2.1%.

Календарно изгладените данни за строителната продукция през януари показват нарастване от 1.7% в сравнение със същия месец на 2019 година. Увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът е с 3.1%, а при сградното строителство - с 0.7%.

Предварителните данни показват, че произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2019 г. възлиза на 32 682 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 677 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.766702 лв. за щатски долар БВП възлиза на 18 499 млн. долара и съответно на 2 647 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП е 16 710 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 391 евро. Сезонно изгладените данни  показват растеж от 3.1% на БВП.

Пазар на труда

През четвъртото тримесечие на миналата година общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 222.7 хил., от които 1 742.3 хил. мъже и 1 480.4 хил. жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54%, като при мъжете този дял е 61%, а при жените - 47.7%. Към края на 2019-а броят на безработните лица е 138.5 хил., от които 80.6 хил. (58.2%) са мъже и 57.9 хил. (41.8%) - жени. 

По предварителни данни за периода общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 14.5%.

Според бизнес анкетите на НСИ през март 32.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

Международни трансакции

Оценките на мениджърите в промишлеността през март показват намаление на осигуреността на производството с поръчки от чужбина (с 5.1 пункта) в сравнение с февруари тази година. За януари салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 115.2 млн. евро при излишък от 7.6 млн. евро за януари миналата година.

Търговското салдо за януари е отрицателно в размер на 42.2 млн. евро при дефицит от 34.6 млн. евро за януари 2019 година.

Износът е 2 513.1 млн. евро за януари, като нараства със 185.1 млн. евро (8%) в сравнение с този за първия месец на миналата година. Вносът за януари е 2 555.2 млн. евро, като нараства със 192.7 млн. евро (8.2%) спрямо януари 2019 г. 

Данните на НСИ показват още, че преките инвестиции в чужбина за януари нарастват с 2.5 млн. евро при намаление с 21.5 млн. евро за януари 2019 година. През януари салдото по статия преки инвестиции е отрицателно в размер на 12.5 млн. евро при положително салдо от 142.6 млн. евро за първия месец на миналата година. Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават с 15 млн. евро за януари при понижение със 164.1 млн. евро за януари 2019-а.

В началото на годината салдото по статия портфейлни инвестиции е положително в размер на 235.6 млн. евро при отрицателна стойност от 41 млн. евро за януари 2019 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2019 г. също е положително. 

Парични и финансови показатели

През февруари широките пари (паричният агрегат М3)  се увеличават на годишна база със 7.8% при 8.3% годишно нарастване през януари тази година. В края на февруари  широките пари са 102.029 млрд. лв. при 101.480 млрд. лв. към януари 2020 г.

Кредитите на нефинансовите предприятия и домакинства, както и на нетърговските организации, обслужващи домакинствата през февруари възлизат на 59.127 млрд. лева. Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 5.4% на годишна база през февруари и в края на месеца достигат 34.893 млрд. лева. Колкото до кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, в края на февруари, те са в размер на 24.235 млрд. лева.

През февруари обменният курс на лева спрямо долара достига 1.78 лв. за 1 щатски долар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във