Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ХОЛДИНГИТЕ СВИХА ПЕЧАЛБИТЕ СИ

Консолидираните отчети на дружествата, които бяха огласени тези дни, не успяха да променят летаргичното настроение на борсовите играчи. Дори движенията на акциите не зависеха от изнесените данни. Финансовите отчети все пак заинтригуваха някого. На 27 август Стара планина Холд възрази срещу съдържанието на консолидирания отчет на Индустриален капитал Холдинг. Причината за недоволството е, че Индустриален капитал Холдинг в консолидирания си отчет за първото тримесечие на годината е включил резултатите на дружеството М+С Хидравлик - Казанлък, въпреки че притежава само 22% от акциите на машиностроителното предприятие. Другите основни акционери в дружеството са Стара планина Холд, която държи 30.9%, и М+С 97 с дял от 24.1 процента. Една компания може да си позволи да включи в консолидирания си отчет дружество, от което притежава по-малко от 50%, само в случаите, когато притежава власт над повече от половината гласове по силата на договореност с други инвеститори, може да ръководи финансовата и оперативната политика на предприятието по силата на устав или споразумение, или има правото да назначава или освобождава мнозинството от членовете на съвета на директорите. Според Стара планина Холд подобни споразумения между Индустриален капитал холдинг и останалите акционери на казанлъшкото дружество няма.
Без възражения обаче са приети консолидираните отчети на други четири холдинга, които предизвикаха интереса на инвеститорите - на Енергоремонт Холдинг, Синергон Холдинг, Българска холдингова компания и ТК Холд. И четирите структури са свили печалбите си в сравнение със същия период на миналата година. Енергийният холдинг е приключил първото полугодие с консолидирана нетна печалба от 63 хил. лв., което е с 642 хил. лв. по-малко от размера й за шестмесечието на 2007 година. Нетните му приходи от продажби обаче са се увеличили - от 14.5 млн. на 15.5 млн. лева. Общите разходи за дейността му също са нараснали значително - от 13.8 млн. до 15.5 млн. лева. Резултатът се дължи на набъбналите разходи за възнаграждения в компанията. Те са скочили от 1.6 млн. на 4.9 млн. лева. Дългосрочните задължения на дружеството също са се увеличили - от 6.3 млн. за шестмесечието на миналата година до 10.5 млн. лв. за полугодието на 2008 година. Основният капитал на холдинга е 3 842 740 лв., а собственият му достига 11.760 млн. лева. Под шапката на холдинга влизат Енергоремонт Варна АД, Енергоремонт Русе АД, Енергоремонт Бобов дол АД, ЦЕРБ София АД, Техенерго АД, Тотема ЕООД, Енергоремонт Раднево ЕООД, Инком-2003 ЕООД, Енергоремонт МК ЕООД, Енергоремонт Козлодуй ЕООД и Енергоремонт Гълъбово АД.
Основни акционери в Енергоремонт Холдинг са Българска енергетика АД (32.16%), Миления 77 ЕООД (33.03%) и Конвенционални енергийни системи (32.39 процента). На 13 октомври те ще решават за разпределението на финансовия резултат на дружеството от 2007 година. Предвидено е за дивиденти да се заделят 192 137 лв., което е 0.05 лв. за акция. За фонд Общи резерви ще отидат 349 340 лв. от печалбата, а останалите близо 2.2 млн. лв. ще бъдат заделени за Други резерви.
Синергон Холдинг също е изпратило първото полугодие на тази година със значително по-ниска нетна консолидирана печалба в сравнение с година по-рано. Нейният размер се е свил от 2.176 млн. на 44 хил. лева. Трябва да се има предвид обаче, че в консолидирания отчет към 30 юни 2007 г. е включен резултатът на Електроди АД, който е бил в размер на 346 хил. лева. Синергон Холдинг е продал мажоритарния дял от дружеството през последното тримесечие на миналата година. Нетните приходи от продажби за полугодието са се увеличили с 50 млн. лв. спрямо същия период година по-рано - от 151.5 млн. на 200.9 млн. лева. Общите разходи за дейността му също са скочили с тази стойност - от 147 млн. на 198 млн. лв., като разликата се дължи най-вече на балансовата стойност на продадените активи, в които не се включва продукция. Дългосрочните задължения на холдинга са се увеличили с 8.86 млн. лв. - до 50.92 млн. лв., тъй като е ползвано банково кредитиране за закупуване на недвижими имоти.
Основният капитал на Синергон холдинг към 30 юни е 18.36 млн. лв., а собственият му достига до 308.5 млн. лева. Холдингът има инвестиции в 26 дъщерни дружества, едно асоцииранo и две с малцинствено участие. Между дъщерните му компании се открояват Топливо АД (73.13%), Петър Караминчев АД (89.98%), Светлина АД (81.30%), Топливо ООД - Китай, Топливо ДОО - Сърбия, Мега Естейт ЕООД, Енерджи Делта ЕООД, Премиер Дизайн ЕООД, Мултикер ЕООД, Синергон Карт Сервиз ЕООД, Синергон Керамика ЕООД, Газ България ООД и други.
За разлика от холдинга, неговото дъщерно дружество Топливо АД приключи полугодието с нетна консолидирана печалба от 1 млн. лв. - 90% по-висока в сравнение със същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби на дружеството пък са скочили с 34% - до 170 млн. лева.
Българска холдингова компания е свила консолидираната си нетна печалба спрямо година по-рано с близо 90% - до 724 хил. лева. Консолидираните печалби обаче са се увеличили с 13.6% - до 7.14 млн. лева. Основно дружество в портфейла на холдинга е Парк хотел Москва, в което холдингът държи 59.17 процента. Сред другите компании, в които притежава акции, се открояват София Инвест Брокеридж (25%), БЛК АД (38.61%), АТП Бухово АД (70.34%) и други.
ТК Холд пък е изпратил полугодието с нетна консолидирана печалба от 386 хил. лв., като за сравнение размерът й за шестмесечието на миналата година е бил 1 млн. лева. Консолидираните нетни приходи от продажби на дружеството също са намалели с 16% - до 13 млн. лева. Под неговата шапка се намират около 20 компании, а дялове има в близо 40. Сред тях са ТК Дървообработване АД (90%), Труд и капитал лизинг ООД (70%), Белпред АД (61.77%) и Беласица АД (73.88 процента).

Facebook logo
Бъдете с нас и във