Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ХОЛДИНГИТЕ ПОДДЪРЖАТ ИНТЕРЕСА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В предишния брой в. БАНКЕРЪ започна да представя състоянието на холдинговите дружества, които се търгуват на БФБ-София, според отчетите им за първото тримесечие на 2006-а. Те продължават да привличат интереса на инвеститорите. В този брой коментираме резултатите на ХД Пътища, чиито акции са най-скъпите, които се търгуват в момента на пода на борсата, както и на Доверие Обединен Холдинг и Синергон Холдинг, които са сред най-големите по брой на акционерите си и по пазарна капитализация.

ХД ПЪТИЩА АД - НАЙ-СКЪПАТА АКЦИЯ НА БОРСАТА

Най-скъпите акции, които се търгуват на пода на БФБ-София, са на Холдингово дружество Пътища. На 7 юни те струваха 1338.40 лв. едната, като за 2005 г. цената на книжата на дружеството се увеличи почти седем пъти. Холдингът е една от най-големите пътностроителни структури в страната, а освен това в предмета му на дейност се включва и производството на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях.
Нетната консолидирана печалба на ХД Пътища за 2005 г. отбеляза ръст от 24.6% - до 2.16 млн. спрямо 2004 година. Подобряването на финансовия резултат се дължи на нарастването на приходите от продажби със 78.1% на годишна база - до 73.86 млн. лева. Неконсолидираната загуба на холдинга за първото тримесечие на тази година е 537 хил. лева. Нетните приходи са се понижили с 52.19 на сто - до 1.624 млн. лв., като спад бележат както приходите от продажби на стоки, така и постъпленията от услуги. В края на март в каса и по банкови сметки ХД Пътища разполага с 1.524 млн. лева.
Дружеството е създадено през 1996 г. като приватизационен фонд и две години по-късно, с измененията в Търговския закон, се преобразува в холдинг. Акциите на дружеството са 100% частна собственост. Към 30 май основните му акционери са Бургаски корабостроителници с 45.17% и Вабо хит ЕООД - което е собственост на Васил Божков, с 24 на сто от капитала. Основният капитал на холдинга е 432 000 лв., разпределен в 17 280 акции с номинална стойност 25 лева. Холдингът притежава над 1500 дка терени в цялата страна и сгради с над 70 000 кв. м застроена площ. В холдинговата структура на дружеството влизат 13 компании, като дванадесет от тях са изцяло негова собственост. Някои от тези дружества притежават и концесии за експлоатация на кариери за добив на инертни материали и собствени асфалтови бази.
През 2002 г. ХД Пътища започна да извършва дейности по изграждане, монтаж и поддържане на технически средства за организация и безопасност на движението. След сделката за закупуване на Мостстрой-инженеринг ЕАД през 2003 г. дейността на холдинга обхвана и строителството, реконструкцията и ремонта на мостове и мостови съоръжения. През същата година дружеството започна да извършва и текущи ремонти и поддръжка на пътища.
Дружеството работи по няколко големи проекта по републиканската пътна мрежа. През изминалата година то сключи три договора, чиято стойност превишава 10% от средните му приходи за последните три години - с изпълнителна агенция Пътища и ОПУ Монтана за изпълнение на текущ ремонт и поддържане на 267.2 км в региона, с Министерството на финансите за изпълнение на обект Изграждане на три нови гранични ветеринарно-инспекционни пункта в Брегово, Гюешево и Златарево, ЛОТ 1 - Брегово и за изпълнение на обект Обходен път на гр. Враца. Холдингът спечели и търгове, свързани с отстраняване на щетите от наводненията през миналото лято. Дружеството има и сключен договор за поддържане и монтаж на технически средства за организация и безопасност на движението на територията на Столичната община за срок от десет години. На 29 май дружеството подписа и договор за реконструкция на пътя Русе - Бяла за 16.5 млн. евро.
Приходите на Холдингово дружество Пътища ще зависят основно от средствата, които държавата отпуска за рехабилитация на пътната мрежа. С предстоящото членство на страната ни в Европейския съюз се очаква да се увеличат и приходите му от кохезионния и структурните фондове на ЕС. Очаква се, че в транспортната ни инфраструктура ще бъдат инвестирани около 2 млрд. евро.

СОБСТВЕНОСТ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПСТ ЕАД - София 100
Мостстрой-инженеринг ЕАД - София 100
Пътстрой ЕАД - Ловеч 100
Бургаспътстрой АД - Бургас 95.62
Пътинженеринг МЕАД - Монтана 100
Видапътстрой ЕАД - гр.Видин 100
Булбер ЕООД - София 100
Пътно поддържане - Видин 100
Пътно поддържане - Севлиево 100
Пътно поддържане - Монтана 100
Пътно поддържане - Враца 100
Пътно поддържане - Ябланица 100
Пътно поддържане - Оряхово 100
Обща сума на инвестициите 3.124 млн. лв.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
(в. хил. лв.) 2005 2004 Промяна
Активи 53 226 44 009 20.94
Собствен капитал 29 753 22 278 -25.12
Приходи 74 113 41 688 77.78
Общи разходи 71 534 38 882 83.98
Нетна печалба 2 157 1 731 24.61
Възвръщаемост на активите 4.05 3.93 3.03


ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ДИВИДЕНТ ОТ 0.05 ЛВ. НА АКЦИЯ

Доверие - Обединен холдинг АД е една от най-големите холдингови структури в България. Дружеството има мажоритарно участие в 23 дъщерни дружества, които работят в сферата на текстила, строителството, хранително-вкусовата промишленост, търговията и здравеопазването. Доверие -Обединен холдинг отчете 497 хил. лв. консолидирана печалба за първото тримесечие на тази година. Резултатът се подобрява значително в сравнение със същия период на 2005 г., когато дружеството е било на загуба с 875 хил. лева. Резултатът се дължи на ръста на консолидираните приходи със 7.3% - до 31.5 млн. лева. Повишението на приходите се дължи и на покачването на приходите от основна дейност, които достигат до 29.9 млн. лева. В същото време консолидираните разходи на холдинга се повишават само с 2.9% - до 30.92 млн. лева. В момента капиталът на холдинговото дружество е 13 149 848 лв., разпределен в 13 149 848 броя акции с номинал 1 лев всяка. Доверие - Обединен Холдинг АД традиционно разпределя печалбата си под форма и на дивиденти за своите акционери. На общото събрание на дружеството, което е насрочено за 30 юни, акционерите ще гласуват да разпределят помежду си 706 975.28 лв. от печалбата за 2005 година (брутен дивидент от 0.053763 лв.). Останалата част от положителния финансов резултат (1 428 621.70 лв.) ще бъде заделена за увеличаване на инвестиционните резерви на дружеството. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 14 юни 2006 година.
Към 31 март 2006 г. броят на работещите в системата на компанията е 4399 души. Доверие - Обединен Холдинг АД е учреден като ОБПФ Доверие АД съгласно Закона за приватизационните фондове, а впоследствие е преуредил дейността си като холдингово дружество. Придобиването и продажбата на участия в други дружества отразява стратегията на Доверие - Обединен Холдинг АД за постигане на контрол в дружествата, които се оценяват като перспективни и конкурентоспособни. През последните три години, във връзка с приключилата оптимизация на дългосрочния портфейл, придобиването на дялове в нови дружества и продажбите на дялови участия намаляват - и като брой сделки, и като получени суми.
Доверие - Обединен Холдинг АД финансира дружествата, в които има дългосрочен интерес, чрез увеличаване на капитала на съответната компания и чрез отпускане на инвестиционни и оборотни заеми. Основните пазари на дружествата от групата на холдинга са както в страната, така и в различни страни от Европа, Северна Америка, Азия. Конкурентното предимство на Доверие - Обединен Холдинг е разнообразието на инвестиционния портфейл, като направените вложения са в различни отрасли на българската икономика. Правната форма на Доверие - Обединен ХолдингАД позволява на дружеството да използва вътрешни източници на финансиране при условия, по-добри от пазарните.

ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА
Финансова година Бруто
2001 г. 0.0941 лв.
2002 г. 0.0941 лв.
2003 г. --
2004 г. --
2005 г.

ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД:
2005 г. 2004 г.
Цена на акция 3.91 лв. 4.07 лв.
Пч на акция -0.06 лв. 0.31 лв.
Дивидент на акция - няма
Цена/Пч на акция -69.01 е 13.1

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ ИМА 160 000 АКЦИОНЕРИ
Консолидираната печалба на Синергон Холдинг е 552 хил. лв. за първото тримесечие на тази година. Това показва отчетът на дружеството, предаден на БФБ-София. Това е намаление със 143 хил. лв. в сравнение със същия период на 2005 година. Приходите от продажби на дружеството са нараснали с повече от 36% и достига 67.3 млн. лв., спрямо 49.3 млн. лв. година по-рано. Разходите по икономически елементи обаче също се увеличават с 38% и вече са 65.9 млн. лева. Основният капитал на холдинговото дружество е 12.609 млн. лв., а собственият - 153.57 млн. лева. Задълженията на дружеството към края на първото тримесечие са намалели с 6 млн. лв. и вече са 103.6 млн. лева. Около 84% от консолидираните приходи на холдинга се формират от Топливо АД, където Синергон притежава 91 на сто от капитала.
Синергон Холдинг има над 160 000 акционери и акционерен капитал 12 608 848 лева. Омега БД Холдинг АД притежава 25.16% от капитала, а Петрол Ин АД е с 21.189 на сто. Останалите книжа се държат от физически и юридически лица. Дружеството е извоювало водещо място в българския инвестиционен пазар, като холдинговата му структура обхваща предприятия от различни отрасли с възможности за свързване в стопански вериги. Стратегическите инвестиции са в 15 дъщерни дружества, политиката на холдинга е да влага средства в печеливши и перспективни предприятия, в различни сектори на икономиката с оглед диверсифицирането на риска.
Портфейлът на холдинга обхваща девет отрасъла, като приоритет имат търговията, туризмът и химическата промишленост. Най-голям обем са инвестициите в първия сектор, където са съсредоточени 36.67% от тях. На второ място се нарежда туризмът с малко над една трета от общия портфейл. Успоредно със структурирането на портфолиото, холдингът се стреми да влияе върху политиката на дъщерните дружества чрез подпомагане на управлението, осигуряване на рефинансиране, преструктуриране и разработване на фирмена концепция. През 2005 г. дружеството активно финансираше дейността по модернизиране и разширяване на материалната база на дъщерните си дружества.
Увеличението на притежаваните акции в дъщерните дружества се осъществяваше чрез покупка на пакети от акции на свободния и регулирания пазар или чрез участие в обявените търгове от отрасловите министерства за продажба на остатъчните държавни пакети. По този начин към 31.12.2005 г. Синергон холдинг АД притежава акции и дялове в 23 дружества. За 2006 г. целите са да увеличава пряко или косвено участието си във фирми, държани в инвестиционен портфейл, в който упражнява контрол. Другата цел е да продължи дейността си по финансиране на дружествата, в които има мажоритарно участие. Така пазарният дял на дъщерните компании в сферата на търговията със строителни материали и твърди горива, дистрибуцията на течни и газообрани горива, туризма, производството на строителни материали и стоки за бита би трябвало да се увеличи.
На общото събрание на холдинга, насрочено за 28 юни, акционерите трябва да гласуват за увеличаване на капитала до 14.12 млн. лв. чрез издаване на 1 513 801 нови акции с номинална стойност от 1 лев. Увеличението на капитала ще се извърши за сметка на част от неразпределената печалба, като срещу всяка стара акция ще бъдат раздадени по 0.12 нови. На събранието ще бъде гласувано и решение за разпределение на печалбата от миналата година, неразпределената печалба и премийния резерв от минали години.
От 29 юни 1998 г. акциите на Синергон холдинг АД се търгуват на официален пазар - сегменг С на БФБ-София. Едно от основните предимства на холдинга е големият обем търговия с акциите му на фондовата борса през последните пет години, което осигурява на акционерите сравнително висока ликвидност на притежаваните от тях акции. За 2005 г. са изтъргувани 2 056 026 броя акции при единична цена 3.63 - 9.39 лева.

ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА
2001 0.20 лв.
2002 0.17 лв.
2003 --
2004 --
2005 --

Facebook logo
Бъдете с нас и във