Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Холдинг Варна" финансира три проекта с пари от увеличението на капитала

Хотелски комплекс "Астера"

В "Българска фондова борса" АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия в размер на 1 249 997 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от "Холдинг Варна" АД - Варна. Тя бе издадена в резултат на увеличението на капитала на бившия приватизационен фонд от 5 235 900 лв. на 6 485 897 лв., разпределени в същия брой акции всако с номинална стойност от по 1 лев.

В края на миналата седмица Комисията за финансов надзор вече вписа емисията акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от "Холдинг Варна" АД с цел търговия на регулиран пазар. Това е пета по ред такава промяна в капитала на бившия приватизационен фонд.

Решение за увеличение на капитала на едно от най-ликвидните дружества на БФБ, включено в изчисляването на водещия индекс SOFIX, беше взето през август миналата година от Управителния съвет на "Холдинг Варна" АД. Броят на акциите, предложени за записване, бе 1 250 000, с номиналната стойност на една акция 1 лев, а емисионната - 36 лева. Процедурата щеше да се счита за успешна, ако бъдат записани и платени най-малко 500 хил. нови акции.

През февруари тази година увеличението на капитала на "Холдинг Варна" АД бе вписано в Търговския регистър. Приходите от публичното предлагане след приспадане на разходите по предлагането, включително възнаграждението на инвестиционния посредник, е 44.97 млн. лева. "Реал Финанс" АД - Варна бе инвестиционният посредник, който помогна на дружеството за увеличението на капитала.

Акумулираният капитал ще се използва за погасяване на текущи задължения и за промяна в капиталовата структура на дружеството, както и за осъществяване на основната му дейност, свързана с финансиране на самоучастия в три инвестиционни проекта - изграждане и въвеждане в експлоатация на ново самостоятелно тяло на хотел "Астера Банско", реконструкция и модернизация на хотел "Бор" и изграждане и въвеждане в експлоатация на хотелски комплекс "Черноморец". Това е посочено в проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала.
За развитие на своите проекти холдингът има и две корпоративни облигационни емисии, като през 2014 г. бе последната - с обща номинална стойност 12 000 000 евро. Компанията инвестира в хотелиерство и развлекателни дейности, медии, проектиране, недвижими имоти, финансови услуги и Проект "Първа алея".

Акциите на дружеството се търгуват на официалния пазар, Сегмент "Стандарт" на "Българска фондова борса" АД. Те са включени в борсовите индекси SOFIX, BGBX40 и BGTR30. От началото на годината акциите на "Холдинг Варна" са загубили 2.40% от стойността си до 40.018 лв. за брой.

Дружеството е емитент на корпоративни облигации, приети за търговия на БФБ-София.
Основен акционер в "Холдинг Варна" АД е "Андезит" ООД с дял от 18.85% от капитала. Останалите книжа с право на глас са собственост на други фирми (74.72%) и индивидуални инвеститори с 6.43 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във