Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Холдинг "Кооп Юг" пренарежда картите

Нито една компания не направи опит да търси свеж капитал от борсата през първото тримесечие. Едва през април на такъв ход се реши Холдинг "Кооп Юг" АД.


До крайния срок на подписката за увеличение на капитала (10 април) от предложените нови 1 535 062 обикновени безналични акции, с единична номинална и емисионна стойност от 2 лв., реално са платени 1.25 млн. броя (колкото беше определеният минимален брой, за да е успешна емисията). Книжата са записани от две лица, а акумулираната сума от 2.5 млн. лв. вече е внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството.


В резултат на това капиталът на холдинга е увеличен от 3 070 124 на 5 570 124 лв. и е разпределен в 2 785 062 акции с номинална стойност 2 лв. всяка една от тях. С новата порция от парични средства бившият приватизационен фонд може да потърси нови възможности за изход от тежката финансова ситуация у нас, като подпомогне и дейността на дъщерните си фирми. Мениджърите на Холдинг "Кооп Юг" АД възнамеряват да разширят инвестиционния портфейл на дружеството, като вложат акумулираните средства в дялове на колективни инвестиционни схеми с по-нисък риск (т.нар. балансирани договорни фондове), организирани от управляващи дружества в България. Заедно с това ще се купуват и финансови инструменти, емитирани от компании, развиващи дейност в областта на недвижимите имоти, включително и земеделските земи, инфраструктурни проекти и други. Част от тези книжа ще бъдат предложени за търгуване, други холдингът ще задържи по падежа за получаване на лихви.


През 2013-а Холдинг "Кооп Юг" отчита печалба и по този начин внася 159 хил. лв. в резервите си. В предишните две години обаче компанията е на загуба. Тя няма значими приходи от собствена дейност, а паричните й средства идват от дивиденти от дружества със специална инвестиционна цел, от лихви по депозити, от наеми и положителни разлики от операции с акции. Все още несигурната икономическа среда в страната в средносрочен план ще натиска надолу приходите, коментират от компанията. И през 2014-а дивидентите, които ще получи, ще бъдат основно от фондове за инвестиции в имоти. Ниската ликвидност на местния пазар на ценни книжа, които дружеството държи за продажба, и колебанията в цените им ще оказват също съществено влияние върху приходите и съответно паричните наличности.


Основни акционери в холдинговата компания към края на декември са били "Ню Кооп Инвест" АД - с дял от 9.85%, и Централен кооперативен съюз - със 7.99% от капитала. Останалите книжа са собственост на физически лица (49 504 души), което я прави една от най-големите у нас. Те обаче са били поощрени с дивидент за последен път през далечната 2001 година.


Холдинг "Кооп Юг" се управлява от тричленен съвет на директорите, който е с мандат от пет години, а всички те са получили общо възнаграждение от 16 697 лева. Деница Маркова - изпълнителен директор, е заработила през периода 2227 лв., Елка Стойкова - председател на борда - 5977 лв., и Централен кооперативен съюз, в качеството си на заместник-председател на съвета, е получил 5000 лева. През миналата година за няколко месеца в оперативното управление е бил и Петър Петров, който е бил възнаграден за това с 3491 лева.


 


 


 


Още един приватизационен фонд - "Родна земя холдинг" АД, направи увеличение на капитала си, но той намери друг подход към процедурата. Общото събрание на акционерите, което се проведе в края на февруари, взе решение за преобразуването му чрез вливане в "Родна земя холдинг" на "Ти Ей Би Риъл Естейт" ООД, "Шампиньон" ЕООД, "Ловешки мелници 2005" ЕООД, "Маримекс 77", "Анитас 2003" ЕООД, "Оранжериен комплекс "Стрелча"" ЕООД, "Оранжерии Генерал Тошево" ЕООД, "Кюстендилски мелници" ООД, "Демира С" ООД, и "Винена индустрия" ЕООД при условията на универсално правоприемство. Активите, пасивите, имуществените и неимуществените права и задължения на тези фирми поема приемащото дружество.В резултат на това капиталът му се увеличи от 228 943 на 36 010 600 лева. Издадени са 35 781 657 поименни, непривилeгировани, безналични акции с право на един глас и с номинална стойност от 1 лв. и в резултат замяна на дялове от преобразуващите се дружества. Новоиздадени книжа бяха изкупени само от съдружниците (едноличните собственици) в тези фирми.Акционерите допълниха предмета на дейност на холдинга с дейностите, извършвани от вливащите се дружества, и направиха съответните промени в устава на "Родна земя холдинг". Заедно с това мениджърите получиха правото да взема решение за увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 млн. лв. чрез издаване на нови акции в следващите пет години.


Facebook logo
Бъдете с нас и във