Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ХАЗНАТА ПАК РАЗЗИНА ПАСТ

Отново дойде време за плащане на данъци към държавата. В периода до 10-о число от месеца се внасят социалните осигуровки, а до 15-о трябва да са преведени ДДС, данъкът върху печалбата и данъкът към общините. Обикновено в този кратък интервал от време от търговските банки към хазната преливат около 200 млн. лева. Този сценарий бе разигран и през февруари. От наличните в началото на месеца над 700 млн. лв. по сметки на търговските банки в БНБ след данъчните отчисления останаха 500 млн. лв. в края на изминалата работна седмица. Докато в началото на месеца за пореден път имаше свръхлевова ликвидност, а цената на левовия ресурс се понижи до 0.5% на годишна база по еднодневните депозити, в края на изминалата седмица се забелязаха признаци на временен недостиг на левови средства и повишаване на лихвените нива. В понеделник на междубанковия паричен пазар все още можеха да се договорят овърнайт депозитни сделки при 0.5%, при явен превес на предлагането над търсенето. Два дни по-късно лихвите се повишиха до 1.3%, а в края на периода сделки се договаряха и при 1.8 процента. Намаленото предлагане на левове на междубанковия пазар беше следствие от данъчните преводи към хазната, чието въздействие се почувства най-силно в петък. Търсенето на левови депозити също намаля. Дневните обороти също спаднаха драстично - от близо 110 млн. лв. в началото на седмицата до 70 млн. лв. в края на периода. Много от банките захраниха сметките си в БНБ с щатски долари, които също се признават за минимални резерви. През следващата седмица общата сума на левовете, с които банковите ни институции ще разполагат в Централната банка, ще се задържи около 500 млн. лева. Те са достатъчни за обезпечаване на междубанковите левови преводи, а заедно с валутните наличности на банките при БНБ ще служат и за минимални задължителни резерви. Търсенето на левове на междубанков паричен пазар ще остане слабо, в резултат на което лихвените нива по най-търгуваните овърнайт депозити ще се понижат до 1 процент на годишна база. Доходността на българската емисия в евро с падеж януари 2013 г., търгувана на международните финансови пазари, се срина от 6.2%, на колкото се търгуваше преди две седмици, до 5.95%, на колкото може да се купи сега. Този факт даде отражение и върху търговията на 10-годишните ни книжа в български левове, които вече се търгуват при около 6.2 процента. Седемгодишните емисии засега се задържаха на ниво от около 5.75% само защото много от притежателите им се решиха да се разделят с тях при тези нива и в резултат на масираната им разпродажба доходността им се задържа.Петгодишните ни държавни ценни книжа могат да се договорят на вторичния пазар срещу 5.3 процента. Тригодишните срокове попадат в зоната под 5-процентната граница на доходност. Различните емисии с оригинална тригодишна срочност могат да се намерят в диапазона между 4.8 и 4.7%, в зависимост от остатъка им до падежа. Първите 30 млн. лв. от първата за тази година петгодишна емисия държавни ценни книжа под N300/03 се продадоха на първичния пазар на 15 януари срещу 5.53% средна годишна доходност. На 12 февруари Министерството на финансите пусна в обращение допълнителни 25 млн. лв. номинал от нея. За участие в проведения на 10 февруари аукцион от Българска народна банка за реализацията им бяха подадени поръчки от 21 финансови институции, избрани за първични дилъри за първите шест месеца на настоящата година (от общо 25 такива) за общата стойност от 50.9 млн. лева. Достигнатите минимална, средна и максимална годишна доходност са съответно 5.3, 5.5 и 5.59 процента. От тази емисия има да се продават още 20 млн. лв. - също на аукционен принцип, на 2 юни 2003 година. На 17 февруари няма да се провежда извънреден аукцион за продажба на левови ДЦК. В емисионния календар на Министерството на финансите за тази дата не е предвиден никакъв търг и очакванията на инвеститорите в български държавен дълг за провеждането на извънредно наддаване не се сбъднаха. На 18 февруари ще се проведе извънреден аукцион за продажбата на ценни книжа със срочност до падежа от седем години и три месеца. Емисията е в евро и всички плащания по нея ще се осъществяват в евро. Лихвите ще се начисляват при 5.75% и ще се изплащат веднъж годишно винаги на 24 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във