Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ХАЗНАТА НАЛИВА, ОЛП СЕ СВИВА

Oбщата сума от левове в сметките на търговските банки в БНБ само за седмица се покачи от 350 млн. до 500 млн. лева. Това се дължи изцяло на налетите от хазната през първите работни дни на декември суми за изплащане на пенсии. Въпреки това, според прогнозите, цената на левовия ресурс, предоставян като овърнайт депозити, се повиши. Преди седмица цената на еднодневните левови сделки се колебаеше около 1% на годишна база. Тогава банковите институции разполагаха с предостатъчно ресурс, за да приключат успешно поредния регулационен период за минималните си задължителни резерви. Липсата на алтернативи за краткосрочни вложения принуди много от тях да излязат на междубанковия пазар с оферти за предоставяне на левове. Насрещното търсене обаче не беше голямо, в резултат на което ресурс се преотстъпваше срещу рекордно ниски лихвени нива дори от 0.5 процента. Последните четири работни дни на изминалата седмица бяха началото на поредния регулационен период за резервите на банките при БНБ. Това дава възможност по-гъвкаво да се управляват наличностите им по сметки в Централната банка. Някои кредитни институции могат да си позволят да поддържат временно по-големи салда. Ето защо тези от тях, които разполагат със свободни левове, не бяха склонни да го предоставят на ниска цена. Среднодневните обороти бяха 75 млн. лв. и могат да се окачествят като умерени. Балансът между търсенето и предлагането беше около 2 процента. При такива нива се сключваха еднодневните депозитни сделки. Седмичните контракти се договаряха при 3.5%, а сделки за месечни срокове не се сключваха. Единствената причина за това са коледните и новогодишните празници. От чисто психологическа гледна точка дилърите избягват падежа на сделките им да е след 31 декември. В началото и в края на идващата седмица предстоят плащания към бюджета. До 10-о число се превеждат социалните осигуровки, а до 14-о се внася дължимият от фирмите ДДС. Това означава, че в рамките на следващите пет работни дни банковата система ще напуснат над 200 млн. лева. Оставащата в нея левова маса ще бъде напълно достатъчна за покриване на текущи плащания и на нуждите от минимални резерви. Драстичното намаляване на парите, при положение че липсва насрещно вливане на свеж ресурс в банковата система, неминуемо ще доведе до покачване на цената на междубанковите депозити. Очаква се еднодневните сделки към края на периода да се сключват при цена от около 3 процента. Много от банковите институции предпочетоха с част от свободните си левове да закупят краткосрочни ДЦК. Министерството на финансите им предложи тази възможност, като поръча на БНБ да проведе на 3 декември предварително планирания аукцион за продажба на тримесечни ДЦК. Както е известно, достиганата средна проста годишна доходност от тях се приема автоматично за основен лихвен процент. Общата сума на емисията е 10 млн. лева. Постъпилите и регистрирани от Централната банка поръчки за участие достигнаха 17.65 млн. лв., при 10.75 млн. лв. преди две седмици. Достигнатата средна продажна цена също се повиши до 98.85 лв. за 100 лв. номинал, в резултат на което ОЛП се сви от 4.79 на 4.65 процента. На 10 декември БНБ ще проведе аукцион за продажбата на останалото количество двегодишни съкровищни облигации. Емисията е лихвоносна. Купонните плащания се начисляват при 6% на годишна база и се изплащат два пъти годишно. Общата сума на книжата е 50 млн. лв. номинал. Първият търг за книжа с такава срочност се проведе на 8 октомври, когато 25 млн. лв. бяха пласирани при средна годишна доходност от 5.67 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във