Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Гривната - валутният двойкаджия на света

Ук­ра­ин­с­ко­то сто­пан­с­т­во се сви с 5.1% през тре­то­то три­ме­се­чие на 2014-а спря­мо съ­щия пе­ри­од на 2013-а. То­ва е най-мощ­ни­ят му спад за пос­лед­ни­те поч­ти пет го­ди­ни. Той се дъл­жи на ко­ла­би­ра­ща­та мес­т­на ва­лу­та и на на­ма­ля­ва­що­то ин­дус­т­ри­ал­но про­из­вод­с­т­во на стра­на­та за­ра­ди кър­ва­вия кон­ф­ликт в из­точ­на­та й част. На се­зон­но ко­ри­ги­ра­на ба­за БВП през тре­то­то три­ме­се­чие се е свил с 2.1% спря­мо вто­ро­то, обя­ви на ин­тер­нет-стра­ни­ца­та си ук­ра­ин­с­ка­та ста­тис­ти­чес­ка служ­ба.

Про­рус­ки­те се­па­ра­тис­ти ов­ла­дя­ха кон­т­ро­ла вър­ху най-из­точ­ни­те об­лас­ти на Ук­рай­на, ко­и­то в на­ча­ло­то на го­ди­на­та оси­гу­ря­ва­ха поч­ти ед­на чет­върт от ин­дус­т­ри­ал­ния про­дукт. През юли про­дук­ци­я­та е спад­на­ла с 12.1% спря­мо съ­щия ме­сец на 2013-а, през ав­густ - с но­ви 21.4% и през сеп­тем­в­ри - с още 16.6 про­цен­та. Без­дейс­т­ва­щи­те фаб­ри­ки на из­ток ве­ро­ят­но ще до­ве­дат 10% ико­но­ми­чес­ки срив през 2014-а, пре­дуп­ре­ди Ук­ра­ин­с­ка­та цен­т­рал­на бан­ка. Ук­ра­ин­с­ка­та грив­на се е обез­це­ни­ла с 36.67% от на­ча­ло­то на го­ди­на­та на­сам - най-мно­го сред всич­ки па­рич­ни еди­ни­ци в све­та.

МВФ, кой­то до­го­во­ри с Ки­ев па­кет от спа­си­тел­ни за­е­ми в общ раз­мер от 17 млрд. щ. до­ла­ра, се опа­ся­ва, че те­зи па­ри ня­ма да са дос­та­тъч­ни, за да пре­дот­в­ра­тят фа­лит на стра­на­та. Ми­сия на Фон­да ще по­се­ти Ук­рай­на, за да оце­ни уве­ли­че­ни­те й па­рич­ни нуж­ди вед­на­га след ка­то се сфор­ми­ра но­во­то пра­ви­тел­с­т­во след пред­с­роч­ни­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри на 26 ок­том­в­ри, ин­фор­ми­ра бан­ко­ви­ят уп­ра­ви­тел Ва­ле­рия Гон­та­ре­ва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във