Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Грийн Таун Проджект" дебютира на борсата с рекорден ръст на цената

Най-новата публична компания - "Грийн Таун Проджектс" ЕАД - София, дебютира на 12 август на БФБ с рекорден ръст на цената на една акция. Емисията бе въведена за търговия на Основен пазар, сегмент акции Standard. Над 3 млн. лв. от оборота на регулиран пазар за деня беше реализиран в осем сделки с 375 346 лота от емисията на това дружество. Книжата му добавиха 700% ръст до 8 лв. за един брой още в първата си борсова сесия, при която цена завърши борсовия ден.  Днес търговията продължава при същата котировка.

На заседанието си на 25 юли Комисията за финансов надзор вписа "Грийн Таун Проджектс" АД като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа в регистъра, воден от регулатора. Вписана е и емисия в размер 4 059 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от "Грийн Таун Проджектс" АД и представляваща регистрирания капитал на дружеството, с цел търговия на регулиран пазар.

"Грийн Таун Проджекст" ЕАД е учредено през октомври 2018 г. с капитал от 50 000 лв. и все още не е развивало активна дейност.

То възнамерява да оперира основно в сектора "Недвижими имоти", като осъществява покупки на недвижими имоти за строителство, преустройство, препродажба, отдаване под наем и лизинг, управление и поддръжка на недвижими имоти и свързаната с тях инфраструктура, архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително-монтажни работи, агентски и брокерски услуги. Част от стратегията на дружеството е и придобиване на участия в дружества, развиващи дейност в областта на недвижими имоти и предоставянето на услуги, свързани с тях като архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително-монтажни работи, агентски и брокерски услуги. В тази връзка ключов фактор за осъществяването на бизнес целите на емитента е състоянието и развитието на пазара на недвижими имоти в България, както и развитието на дружествата, извършващи строително-инвестиционни дейности.

Дружеството не осъществява производствена дейност, съответно не е реализирало продажби и приходи от такава дейност, поради което не могат да бъдат посочени тенденции в производството, продажбите и материалните запаси и разходи и продажни цени от края на последната финансова година до момента. Досега емитентът не е предоставял услуги. Дейността на "Грийн Таун Проджектс" ЕАД ще бъде насочена основно към инвестиции в недвижими имоти, в компании, които инвестират в недвижими имоти или развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др., както и в ценни книжа в компании от други сектори. Съветът на директорите на дружеството счита, че следните направления са с висок потенциал: 1) инвестициив домове за стари хора, 2) инвестиции в комплекси за чуждестранни работници на мултинационални компании, 3) инвестиции в жилищни комплекси от затворен тип за западни и източни европейскипенсионери, с цел отдаване под наем, управление, преустройство и/или последващапрепродажба са с висок потенциал в сектора.

След проведеното публично предлагане на 8 000 000 акции са записани и платени 4 009 000 броя. В резултат на това в касата на дружеството са влезли 4 009 000 лв., а капиталът му нарасна от 50 000 лв. на 4 059 000 лв., разпределен в същия брой ценни книжа.

Преди публичното предлагане компанията е била 100% собственост на Щилиян Йовчев Стоянов, който е притежавал всичките 50 000 акции. След приключване на процедурата Щилиян Йовчев Стоянов ще притежава вече само 1.23% от гласовете в общото събрание на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във