Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Градус" смята да разпределя дивидент на всеки шест месеца

Производителят на пилешко месо "Градус" АД - Стара Загора ще разпредели на инвеститорите си пореден дивидент. Това стана ясно от поканата за свикване на извънредно общо събрание на 25 октомври.

Мениджърите предлагат проекто решение за изплащане на междинен дивидент на база приетия шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на тази година. За целта ще се задели общата сума от 5 359 391.62 лв., което означава брутен размер на дивидента за една акция от по 0.022 лева.
Изплащането на дължимите суми ще започне от 26 ноември и ще продължи три месеца, четем в писмените материали за общото събрание. Дивидентът ще може да се получава чрез "Централен депозитар" АД и клонове на "Уникредит Булбанк" АД.

Преди да се случи разпределението на печалбата общото събрание ще обсъди шестмесечния финансов отчет на дружеството за първото полугодие на тази година, както и да одобри доклада на съвета на директорите за изпълнение на изискванията на ЗППЦК за изплащане на шестмесечен дивидент;

Акционерите ще приемат също Правила за работа на Одитния комитет и ще изберат регистриран одитор проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 година. Проект за решение предвижда това да е "Бейкър Тили Клиту и Партньори" ООД - София, представлявано от управителя Красимира Иванова Радева.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 11 ноември на същото място и при същия дневен ред. Сделки с книжата на това дружество, които дават възможност на инвеститорите да упражнят правото си на глас в общото събрание, могат да се сключват до 9 октомври.

В края на април тази година старозагорската фирма разпредели брутен дивидент от 0.1 лв. на акция за 2018 година. Ако сега се приеме това предложение на мениджърите, тя ще стане втората борсова компания у нас, която разпределя дивидент за инвеститорите два пъти в годината. Засега това е направил само производителят на радиатори "Корадо България" в Стражица.

Такава възможност в своите устави заложи и фармацевтичната компания "Софарма".

Facebook logo
Бъдете с нас и във