Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЪНУВА

Хубавата българска народна поговорка Гладна кокошка просо сънува в пълна сила важи и за родните дилъри на междубанковия паричен пазар. Те вече втора седмица сънуват прословутите 1 млрд. лв. (приблизително), които Министерството на финансите ще похарчи до края на годината. Това е бюджетният излишък, натрупан досега, и е редно той да се преведе по предназначение до края на 2003-а. Вече се чуха мнения, че с част от тези средства (по-точно - с близо 500 млн. лв.) ще се покрият харчове, планирани за следващата година. Това означава, че банковата система не трябва да разчита сега на тази сума. Другият половин милиард лева обаче трябва да бъдат усвоени до Коледа. Дилърската гилдия очакваше до средата на ноември сметките на търговските банки при БНБ да бъдат заверени с част от тези средства и да посрещнат по-спокойно поредните месечни данъчни плащания, но не стана така.Банковата система приключи предишната седмица с наличност от 420 млн. лв. по сметки при Централната банка. Най-търгуваните еднодневни сделки тогава се сключваха при лихва 1.7% на годишна база, а оборотът бе 75 млн. лева.През първия работен ден от тази седмица еднодневните депозити вече се договаряха при 2.2% при изявен лек превес на търсенето над предлагането на левов ресурс. Оборотите не се промениха. С наближаване на крайните срокове за плащане на дължимите акцизи и ДДС (до 14-о число) и данък върху печалбата (до 15-и) напрежението на пазара растеше. Въпреки че левовата наличност остана почти без промяна (около 400 млн. лв.), оборотите на междубанковия паричен пазар растяха при все по-голямо търсене и намаляващо предлагане. В резултат на това лихвените проценти постепенно се покачваха и от 2.9% в сряда достигнаха до 4% в петък.През следващата седмица, непосредствено след като се извършат данъчните плащания, банките ще могат да разчитат на едва 200 млн. лева. Сумата няма да е достатъчна нито за безпроблемното осъществяване на междубанковите разплащания, нито за осигуряване на необходимите средства за поддържане на минималните задължителни резерви. Дилърите отново ще разчитат на два източника за свежа левова ликвидност - на постъпления от хазната за погасяване на задължения на разпоредителите с бюджетни средства и на крайни продажби на евро на Българската народна банка.На 10 ноември се състоя аукцион за продажбата на част от петгодишните лихвоносни държавни ценни книжа. Емисията, чиято обща стойност е 100 млн. лв., е от отворен тип. Тази седмица бяха реализирани 20 млн. лв., с което общото количество пласирани книжа от тази емисия достигна 80 млн. лева. Оставащите 20 млн. лв. ще бъдат предложени на аукцион в началото на декември. Номиналната стойност на съкровищните облигации ще се олихвява при 4.75% на годишна база. Начисляваните лихви ще се изплащат на всеки шест месеца. В търга участваха 21 от общо 26 първични дилъри. Подадените от тях поръчки за участие бяха за общо 56.5 млн. лева. Достигнатата средна продажна цена беше 99.22 лв. за 100 лв. номинал, като съответстващата й годишна доходност е 4.94 процента.Следващият аукцион за ДЦК е на 24 ноември, когато ще се продават тримесечни сконтови съкровищни бонове с обща стойност 12 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във