Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фондовете търсят печелившата специализация

Успехът на една инвестиция зависи не само от обема на пари, с които разпологаш, но и от избора на подходящи активи. Съчетаването им  е от изключително значение за по-високи приходи. Всеки от инвеститор обаче се интересува и какъв риск поема във всеки момент при една или друга сделка. Една възможност за допълнителна диверсификация на портфейла са секторните фондове. Макар и да ги определят като спекулативни, те осигуряват на по-смелите възможност за задоволяване на интереса към акции на компании от определен отрасъл или към група стоки, които показват  възможностити за развитие и печалби в някакъв момент. 

Дялове от седем такива схеми могат да се намерят на пазара. Оценявайки възможностите и перспективите на този пазар, "Конкорд асет мениджмънт", "Астра асет мениджмънт" и "ОББ асет мениджмънт" предлагат по два такива фонда.

Последните дванадесет пандемични месеци изведоха някои сектори и суровините в светлината на прожекторите. Това се вижда и от резултатите на договорните фондове, които ги следят отблизо. Тези колективни инвестиционни схеми са заложили на енергетиката, суровините, недвижими имоти, фармацевтика през този период. Три от тях са се възползвали от ситуацията на пазарите и борсите  през последните дванадесет месеца и са на положителна територия от вложенията си в звездни активи. 

Най-доволни са клиентите на "Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти". Секторният фонд инвестира в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). За последните дванадесет месеца той е донесъл печалба от 17.06%, като при това е увеличил и нетната стойност на активите си. Те се влагат в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и в акции на аналогичните международни акционерни дружества. Той е подходящ за инвеститори, склонни на по-дългосрочен хоризонт на държане на своите вложения, които желаят да се възползват от дългосрочните тенденции на пазарите на недвижими имоти.

"Тексим Комодити Стратеджи" е осигурил на инвеститорите печалба от 7.86% за последните дванадесет месеца. Вложенията му са предимно в акции и борсово търгуеми фондове и в по малка степен в дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар. А те пък му осигуряват и ръст в нетната стойност на активите. 

Клиентите на "ОББ Глобал Фарм Инвест", управлявани от "ОББ асет мениджмънт", част от "КВС груп", могат да се порадват на доходност от 4.10 процента.  Инвестициите на фонда са в дялови книжа на компании в сектора на здравеопазването, основно във фармацевтичния отрасъл, в биотехнологиите и в сегмента "медицинска апаратура", приети за търговия на регулираните пазари в страната и в чужбина. Всички те са подбрани заради високия потенциал за растеж, който имат в този високотехнологичен бранш. Колективнатата схема управлява активи на стойност от над 14 млн. лева. Този фонд е на печалба още от началото на публичното предлагане на нейните дялове от 31 май 2010-а.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във