Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондовете стъпиха на гребена на вълната

Четиринадесет от българските договорни фондове, които са организирани от банкови управляващи дружества (от общо 37), са на загуба от началото на 2018-а. Вследствие от това е намаляла и нетната стойност на активите им, показа проучване на в. "БАНКЕРЪ". Всички тези схеми подхождат внимателно към управлението на парите на своите клиенти, в резултат на което не притежават високорискови инвестиции в портфейлите си. Но някои от вложенията им на външните пазари и ниската ликвидност на българския капиталов пазар не им позволи да постигнат по-високи приходи.

Останалите колективни инвестиционни схеми направиха по-добре своите изчисления и анализи, което пък им позволи да върнат с "лихва" парите, които им бяха поверени за управление.  Просто мениджърите им предвидливо разпределиха риска между  различни типове финансови инструменти на капиталовия пазар.

Това обаче е едната страна на монетата. Българите все още трудно се ориентират, когато става дума за "инвестиции в ценни книжа". Страхът от тази алтернатива и ниската финансова култура ги спират да са по-активни на фондовия пазар. Но има и още нещо, което понякога натежава на везните. Домакинствата и фирмите не влагат на капиталовия пазар, защото просто не разполагат със свободни средства, с които са готови да се разделят.

Другата алтернатива - колективните инвестиционни схеми, вече привлича вниманието им, макар и бавно. Привлекателността им може би изпъква и заради факта, че доходността от тях забележимо надхвърля прихода от един банков депозит. И някои внимателни инвеститори пренасочат малка засега част от паричните си спестявания към договорни фондове.

Седем управляващи дружества, които са част от някоя от банковите групи у нас, са организирали общо 37 колективни схеми (при общо 119 лицензирани у нас). Освен това през миналата година управляващите дружества на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" ЕАД и "ДСК Управление на активи" АД добавиха в портфейла си  нови взаимни фондове. Очакванията се потвърдиха и те добавиха още клиенти и парични средства към активите на банковите договорни фондове. Не бива да пропускаме и факта, че тези схеми се възползват и от широката клонова мрежа на компаниите майки, които  печелят от спестовността на българите, като създават комбинирани банкови продукти.

Показателен е фактът, че с над 36 млн. лв. са увеличили портфейлите на банковите колективни схеми - от привлечени допълнително средства или от приходите от инвестиции. Сумата, която те управляват, вече надхвърли половин милиард и достигна 728 млн. лева. А това вече са над половината от всички привлечени пари в сектора за управление на активи.

На този фон най-ниска възвръщаемост на клиентите си е донесъл фондът на ОББ - "Глобал Детски фонд". Той отчита загуба от 1.14 на сто. Това е първата по рода си схема, инвестираща предимно в акции на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги, свързани с отглеждането и грижата за децата. Фондът е на пазара от март 2016 г., като от началото на публичното предлагане на негови дялове той се отчита все със загуба.

Най-близо до него по резултати е фондът "ОББ Патримониум Земя". Той е единствен по рода си, насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб.

Не могат да са доволни през тази година и клиентите на "ЦКБ Актив", който е на загуба от 0.65 на сто. Подходящ е за инвеститори с балансирана инвестиционната стратегия, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск, което обяснява и този му резултат. Инвестиционната политика на фонда предвижда реализиране на капиталови печалби от акции, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти. Акумулираните средства могат да се инвестират и на регулирани пазари в страната и други държави. 

Макар и на загуба, няколко от фондовете запазват шансове да обърнат негативния тренд. На това могат да се надяват клиентите на "ДСК Стандарт" (-0.04%), "ДСК Евро Актив" (-0.04%), "Тексим Балкани" (-0.03%) и "ЦКБ Гарант" (-0.02%). Те също са на загуба, но тъй като тя е малка, остава шансът им да преминат в групата на печелившите схеми до края на 2018-а.

Пазарът за управление на колективни схеми остава отворен за нови инвеститори. През миналата година управляващите дружества надскочиха гросмайсторската граница от един милиард лева. Расте броят на лицензираните колективни схеми. Изборът между двата финансови продукта, които си съперничат за парите на инвеститорите - банков депозит и договорен фонд, естествено ще бъде в полза на алтернативата, която им осигури по-висока доходност. След като лихвите по депозитите устойчиво дълбаят към нулата, конкуренцията ще продължи да размества парите у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във