Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондовете не се боят от риска

Само четири от българските договорни фондове, които са организирани от банкови управляващи дружества (от общо 34), са на загуба от началото на 2017-а. Това е причината да намалее и нетната стойност на активите им, показва проучване на в. "БАНКЕРЪ". Тези схеми не притежават високорискови инвестиции в портфейлите си, но спадащите лихви по депозитите и ниската ликвидност на българския капиталов пазар не им позволиха да постигнат планираните резултати.

Всички останали договорни фондове обаче вложиха добре парите, поверени им за управление. Управителите им бяха по-предвидливи и разпределиха риска в различни типове финансови инструменти на капиталовия пазар.

Българите все още трудно се ориентират в лабиринта, назован  "инвестиции в ценни книжа". Неслучайно спестяванията им в такива активи не успяват да надскочат нивото от 10 процента. Освен страха от тази алтернатива има и още нещо. Много малко от домакинствата и фирмите биха искали да се разделят с притежаваните парични средства по този начин. Алтернативата - колективни инвестиционни схеми, привлича вниманието най-вече с доходността от тях, която в момента забележимо надхвърля прихода, който би дал един депозит. Така доверието към банките подтиква някои спестовници да пренасочат част (малка засега) от парите си към договорни фондове, които са организирани от кредитна институция, с която работят.

Седемте управляващи дружества, които принадлежат към една или друга от банковите групи у нас, са организирали общо 34 колективни схеми (общо лицензираните у нас са 113). Освен това през тази година управляващото дружество "ДСК Управление на активи" АД разшири портфейла си с още един нов взаимен фонд. Очакванията на мениджърите му се оправдават напълно до момента донякъде и защото се възползват по най-добър начин от широката клонова мрежа на компанията майка, която печели без никакви усилия от спестовността на българите.

Показателен е и фактът, че за изминалите четири месеца с над 74 млн. лв. са се увеличили портфейлите на банковите колективни схеми - това е станало чрез привлечени допълнително средства и благодарение на приходите от инвестиции. Сумата, която те управляват, продължава да расте и достигна 643 млн. лева. А това са над половината от всички привлечени пари в сектора за управление на активи.

Най-ниска възвръщаемост са получили клиентите на фонда на "ОББ асет мениджмънт" АД - "ОББ Глобал Дивидент". Той отчита загуба от 0.60 на сто. Схемата инвестира предимно в акции на утвърдени, стабилни компании, които редовно изплащат дивидент на своите акционери. Освен това осигуряват и възможност за реализиране на капиталови печалби. В портфейла на схемата са включени дялови ценни книжа на дружества, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и в чужбина. "ОББ Глобал Дивидент " е насочен към рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си, но и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на договорния фонд.

Фондът "Тексим Паричен пазар" отбелязва сходен резултат - загуба от 0.58 на сто. Инвестиционната му стратегия предвижда инвестиции в дългови ценни книжа, в инструменти на паричния пазар и в депозити в кредитни институции.

Близо до резултата на тези схеми е и "ОББ Глобал Детски фонд" от групата на "ОББ асет мениджмънт" АД. Това е първата по рода си схема, инвестираща основно в акции на компании по целия свят, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и/или услуги, свързани с отглеждането и грижата за децата. И "ОББ Глобал Детски фонд" е ориентиран към рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и заедно с това са готови да приемат и вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на тази схема.

Фондът "Общинска банка Перспектива" от групата "Общинска банка асет мениджмънт" ЕАД все още има шансове да обърне негативния тренд в следващите месеци. Загубата му е малка и резултатите му са съвсем близо до тези на групата на печелившите схеми. Този фонд отчита загуба от 0.29%, което е резултат от инвестиране преимуществено в акции, търгувани на българския и на чуждестранни регулирани пазари. Това дава потенциал за по-висок доход, който обаче е придружен и от по-висок риск, в зависимост от поведението на пазарите или на съответните компании, избрани от управляващото дружество. Останалите пари са в дългови ценни книжа, включително и ипотечни, в други корпоративни и общински облигации, и в ДЦК, както и на инструментите на паричния пазар. Мениджърите на управляващото дружество обаче правят уговорката, че при продължително пазарно понижение ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и те ще бъдат насочвани към нискорискови активи с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

През тази година пазарът за управление на колективни схеми е широко отворен за нови инвеститори. В крайна сметка изборът между двата конкурентни финансови продукта - влог и договорен фонд, ще е в полза на алтернативата, която осигури (и задържи) по-висока доходност. Конкуренцията най-вероятно ще размести допълнително парите у нас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във