Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондове под кръстосан огън

Вкарването на пари в подходящи активи е от изключително значение за по-високи приходи на инвеститорите. Всеки от тях обаче се интересува и какъв риск поема във всеки момент при една или друга сделка. В този смисъл една възможност за допълнителна диверсификация на портфейла са секторните фондове. Макар да ги определят като спекулативни, те дават възможност за задоволяване на интереса към акции на компании от определен отрасъл или към група стоки, които показват добри възможности за развитие и печалби в даден момент. Акциите на тези фондове могат да поскъпнат значително, ако интересът към сектора, в който те инвестират, е голям. Но те могат да претърпят и сериозни загуби, когато той тръгне надолу, тъй като портфейлът е слабо диверсифициран. Тези зависимости най-силно усетиха клиентите на


"Конкорд Фонд 4 Енергетика"

 


който е типичен отраслов взаимен фонд. Схемата отчете най-голямата загуба - от 2.35%, сред тези дружества през първия месец на 2014-а. Портфейлът й се състои основно от книжа на дружества, добиващи и преработващи енергийни ресурси, както и от акции на производители и доставчици на електроенергия. Фондът влага до 90% от парите си в акции на български и чуждестранни компании, а за намаляване на пазарния риск може да купува и дългови ценни книжа.


Възможностите за инвестиции в секторни договори фондове през тази година не са малко. Шест от управляващите дружества у нас предлагат дялове от осем такива схеми. Оценявайки възможностите и перспективите на този пазар, "Конкорд асет мениджмънт" и "ОББ асет мениджмънт" предлагат по два такива фонда. Други четири компании имат по една подобна схема. Влагайки парични средства в определени сектори,те могат да се възползват от движенията в котировките на акциите на компаниите във всеки един момент и да се включват или излизат в зависимост от състоянието на пазара. Така могат да улавят всяка позитивна промяна. В началото на тази година обаче представянето на тези фондове е по-различно. Според данни от Българската асоциация на управляващите дружества те управляват в края на януари общо 13.346 млн. лв., но тези средства леко са намалели (с 0.03%) спрямо началото на 2013-а.


Още четири от секторните взаимни фондове донесоха загуба на доверилите им се инвеститори. Проблемите в строителния бизнес продължават да притискат надолу сектора на недвижимите имоти. По тази причина този тип активи (съответно акциите на дружествата, инвестиращи в такива активи) загубиха от атрактивността си, а котировките им слязоха надолу. Следствието от това е, че две от колективните инвестиционни схеми регистрираха загуба от началото на годината до момента. При


"Конкорд Фонд 3 Недвижими имоти"

тя е -0.74 процента. Фондът е с балансиран профил, а активите му се влагат в акции както на български, така и на аналогичните международни акционерни дружества. Портфейлът му по индустрии включва: бизнес имоти, земеделска земя, жилищни и ваканционни имоти.


Близо до него по резултати е "Алфа Индекс Имоти" - първият секторен договорен фонд на българския пазар, който отчита загуба в размер на 0.26 на сто. Той прилага пасивна инвестиционна стратегия, която определя и общото движение на пазара на недвижими имоти в страната. В портфейла му влизат всички активно търгувани на фондовия пазар акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, като делът на всеки АДСИЦ в общия случай не надхвърля 5% от капитала на фонда. Клиентите на още един договорен фонд - "Скай Финанси", трябва да преглътнат загубата от инвестицията си през първия месец на тази година (-0.16%). Той е организиран от "Скай Управление на активи", наследник на "Статус Капитал". Договорният фонд е фокусиран върху акции на финансови компании, търгувани на фондовите борси в Централна и Източна Европа.


На другия полюс намираме три договорни фонда, които успяват да добавят стойност към портфейлите на своите клиенти, тъй като завършват с печалба (макар и минимална) първия месец на 2014-а. Интересното е, че две от схемите, които са се фокусирали върху акции на АДСИЦ, все пак са успели да открият и да се възползват от възможностите в имотния сектор и даже увеличават нетната стойност на активите си. От март 2008 г. "ДСК Управление на активи" също предлага дялове от такъв специализиран фонд -


"ДСК Имоти".


Той инвестира основно в акции на български и чуждестранни АДСИЦ, както и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни схеми, които влагат в АДСИЦ. В по-малка степен разнообразява портфейла си с дългови финансови инструменти и с такива на паричния пазар. "ДСК Имоти" показва и най-добра доходност сред тези специализирани взаимни фондове (+0.51%).


"ОББ асет мениджмънт" също организира имотен секторен фонд - "ОББ Патримониум Земя". Той е фокусиран върху акции и облигации на АДСИЦ в страната и в чужбина, които инвестират предимно в земеделска земя, в офисни и логистични площи. Схемата осигурява на клиентите си 0.41% доходност през януари. Тя е на печалба още от началото на публичното предлагане на свои дялове (от януари 2009 г.), което обяснява и факта, че управлява най-много пари - 6.237 млн. лева.


Още един сектор е осигурил добри доходи на инвеститорите. Средствата на "ОББ Глобал Фарм Инвест" се насочват предимно в дялови ценни книжа на компании, които работят в здравеопазването, основно във фармацевтичния отрасъл, в биотехнологиите и в сегмента медицинска апаратура, приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. Схемата печели доверието на инвеститорите с постигната печалба от 0.27%, което осигурява и повишение в обема на акумулираните парични средства.


 


 


 


"Адванс IPO фонд", от групата "Карол", е колективна схема от отворен тип, чиято стратегия е да инвестира в акции на новорегистрирани компании от Централна и Източна Европа. Трудностите на фондовия пазар са причината за загубата му от 4.99% през януари. Това е първият български взаимен фонд, който влага средства в първични публични предлагания на повече от 15 пазара в момента. А на един бъдещ етап се предвижда да се пробва и в други страни от Централна и Източна Европа, като Македония, Черна гора и някои бивши съветски републики.


Фондът е с фокус върху IPO сделки, включващи първични публични предлагания с цел набиране на капитал чрез борсата, листване на компания при условията на вторично публично предлагане, както и борсови приватизационни сделки. Той обръща внимание и на компании, които са реализирали IPO не по-късно от една година към момента на осъществяване на инвестицията. Фондът може да инвестира и в частни компании, които планират да придобият публичен статут в бъдеще (pre-IPO сделки).

Facebook logo
Бъдете с нас и във