Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФОНДОВАТА БОРСА ВДИГА КАПИТАЛА СИ

Акционерите на БФБ-София ще гласуват за увеличение на капитала й от 293 393 до 5 867 860 лв., стана ясно от съобщение в Държавен вестник. Общото събрание ще се проведе на 20 юли. Фондовата борса ще издаде 5 574 467 нови безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност един лев. Досегашните акционери ще получат пропорционален на притежавания към момента брой акции, а увеличението ще е за сметка на фонд Резервен на дружеството.
Нетната печалба на БФБ-София за 2005 г. е 2.652 млн. лв., а през 2004 г. е била 650 хил. лева. Очаква се акционерите на БФБ-София да гласуват цитираната печалба от последните две години да бъде насочена във фонд Резервен. С пари от него ще бъде покрита и загубата, с която е завършила 2001 г., в размер на 10 377.85 лева. Сред собствениците на БФБ с най-голям дял е държавата - тя притежава 43.96% от капитала на дружеството.
Междувременно пазарната капитализация на дружествата, които се търгуват на борсата, вече е 9.871 млрд. лв., при положение че в края на 2005 г. е била 8.434 млрд. лева. Оборотът през април достигна 297.591 млн. лв., което е със 76.27 на сто повече от предходния месец. Общият оборот от търговия с облигации на БФБ-София през миналия месец е 20.97 млн. лева. Оборотът на официалния пазар на дългови ценни книжа е на стойност 2.88 млн. лв. (при 1.95 млн. лв. за март), като в търговията са участвали четири емисии. На първо място от гледна точка на изтъргувания обем е облигационната емисия на Доверие обединен холдинг - 1000 броя в две сделки. Общият размер на емисията на холдинга е 4.5 млн. евро, облигациите са 4500 - обикновени, лихвоносни, обезпечени, всяка с номинал от 1000 евро. Емисията е с матуритет от пет години, с падеж на 19 октомври 2010 г., с годишна доходност на книжата 6 процента.
Комисията за финансов надзор одобри и правилника на БФБ-София. Първоначалният му вариант предизвика сериозни спорове в инвестиционната общност. В него бе записано да бъде създаден регистрационен сегмент, на който да се търгуват неликвидни емисии. В такъв случай акциите нямаше да минават през системата на БФБ-София, а не беше ясно определено данъчното третиране на приходите от тези сделки. В преработения и приет от КФН правилник спорните текстове са отпаднали и са създадени критерии за минимална ликвидност на емисиите на официален пазар, като сегментите му бяха намалени от три на два. Беше създаден и Неофициален пазар, сегмент В, в който да се търгуват неликвидните емисии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във