Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондмениджърите вадят парите от "сейфа"

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

януари - март 2018

Вестник "БАНКЕРЪ" публикува  всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и  за дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2017 година.

В този брой представяме поредната класация за дейността на управляващите дружества през първото тримесечие на 2018 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1януари до 31 март 2018 година.

 

Всеки търси идеалната за себе си инвестиция - тази, която съответства на поносимостта  му към риск  и заедно с това носи доходността, която очаква. През първото тримесечие на тази година определено са постигнали тези,  които са вложили парите си в дружества за управление на активи - ако не всички, поне част от тях. Пазарът у нас продължава да расте, макар и с по-бавни темпове - повече са и фондовете, и клиентите, и вноските. С 1.52% повече са паричните  средства, които управляват българските инвестиционни фондове в края на март. А това означава, че за седмо поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите надскача сумата от 1 млрд. лв. в портфейлите им. Показателно  за случващото се в сектора е това, че повече средства са привлекли всички видове договорни фондове - и тези, които инвестират в акции, и тези в облигации, и балансираните фондове. Но и самите управляващи дружества не чакат всичко да се случва от само себе си. Стремежът им "за нещо повече" е подкрепен от организирането и предлагането на нови колективни инвестиционни схеми на пазара, които са още една алтернатива за спестяване. През януари Комисията за финансов надзор разреши на "Експат асет мениджмънт" да организира шест нови борсово търгувани фонда, а в момента всичките 11 такива негови схеми са допуснати до регулиран пазар на БФБ-София. А всяка новост, освен че променя нагласите, също и преориентира плановете на инвеститорите.

Точки по отделните критерии на класацията ни получават 17 от управляващите дружества, които представиха данни за дейността си. Но само 13 от тези компании (съгласно правилата) попаднаха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Но  две от тези фирми - "Елана фонд мениджмънт" и "Компас Инвест", намериха място в Топ 10 и по петте показателя, което, естествено, ги постави в списъка на най-добрите за периода между януари и март 2018-а. Това не е нещо необичайно за тях, тъй като те са били сред номинираните през всяко едно от изминалите тримесечия на миналата година. Десетте дружества от класацията в края на декември запазват местата си и в подреждането към 31 март. Към тях обаче се присъедини и "Конкорд асет мениджмънт". Изчисленията очертаха малки вътрешни размествания. "Елана фонд мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 33 точки (от възможните 50)  заслужи признанието за

 

най-добро "Управляващо дружество"

 

през първото тримесечие на 2018 г. "ДСК Управление на активи" (с двете си първи места по отделните номинации) и със спечелените 29 точки отново е  на втора позиция. "ПФБК асет мениджмънт" и "Карол капитал мениджмънт" - всяко с по четири номинации, се настаниха на третото стъпало на почетната стълбица. Следващите ги дружества пазят позициите си от предходния период без промени.

Банковите фондмениджъри могат да се похвалят със силно тримесечие в сектора за управление на активи, а четири от тях запазиха местата си във финалното  подреждане Топ 11 ( с един участник повече  този път). "ДСК Управление на активи", "Райфайзен асет мениджмънт (България)", "ОББ асет мениджмънт" и "ПФБК асет мениджмънт" (което управлява фондовете на ПИБ) имат най-големи активи. Това  е логично, доколкото  имат и много договорни фондове, които управляват. Не можем да пропуснем и факта, че принадлежат към банкови групи, което им дава достъп до по-широка клиентска база. Така пък може да се преливат  пари от депозити в колективни схеми и обратно, без те да изтичат извън портфейла на компанията майка.

В края на март българските колективни схеми управляват вече 1.421 млрд. лв., като активите им са нараснали с 21 млн.лв.  спрямо резултата от четвъртото тримесечие. Почти всички компании са привлекли допълнителни средства в портфейлите си, което означава, че по критерия

 

нетна стойност на публично акумулираните активи

 

за най-влиятелните у нас управляващи дружества не е проблем да запазят позициите си в листата на номинираните. А три банкови фондмениджъри отново са окупирали челните три места, като единствени са акумулирали в портфейла си повече от 100 млн. лева.

"ДСК Управление на активи" пази лидерската си позиция и  с 215 млн. лв. изпревари конкурентите си. В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са добавени над 10 млн. лв. повече парични средства през периода. А с акумулираните 202.357 млн. лв. дружеството не допуска изненади около втората позиция. Усилията на експертите от "ОББ асет мениджмънт" са добавили в портфейла на дружеството  около 5 млн. лв. и със 179.842 млн. лв. то пази мястото си на почетната стълбица. В края на март "Елана фонд мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър с привлечени общо 96.913 млн. лева.

Ниските нива на лихвите по банковите депозити "охладиха" интереса на някои инвеститори към тях и ги подтикнаха да търсят други, по-доходни вложения за парите си. Услугата "доверително управление на средства и активи", която осигурява индивидуален подход към тях и към парите им по отношение на риск, ликвидност, валута и т.н., донякъде охлади страстите и привлече част от парите. На тази база всеки клиент получава своя специална схема за вложения, която е съобразена с моментното му финансово  състояние и с неговия опит на пазарите на финансови инструменти. В крайна сметка целта на услугата е да предложи по-висока печалба, за разлика от стандартните банкови или небанкови инвестиционни продукти.

При това положение съвсем естествена е реакцията на управляващите дружества да не желаят да разкриват информация за тези свои проекти и клиенти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

 

нетна стойност на активите под доверително управление

 

както и по другия, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Числата от отчетите очертават интереса към тази услуга, както и факта, че първите три компании в таблицата ни са сред най-предпочитаните от инвеститорите, както бе и в предишните тримесечни класации. А това е така, защото те успяват да се възползват и от принадлежността си към големи финансови групи и от вътрешното преразпределение на акумулираните средства.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" е лидерът по този показател, като в края на март управлява активи за 216.505 млн. лева. А фирмата е единствената, която успя да прескочи границата от 200 млн. лева. Схемата за доверително инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" е привлякла в портфейла си 53.611 млн. лева. Тройката на най-"богатите" в сегмента се допълва от "Елана фонд мениджмънт". Неговите клиенти са му доверили 28.77 млн. лева.

Данните по показателя средни активи на клиент под доверително управление не внесоха размествания по този показател в края на март. "Ти Би Ай асет мениджмънт" води убедително в подреждането. След него са "ПФБК асет мениджмънт" и "Астра асет мениджмънт".

В динамичната ситуация на капиталовите пазари управляващите дружества са по-отворени към "търсенията" на инвеститорите, но   се опитват и да ги насочват към нови възможности в сектора за управление на активи. Организирането на нови договорни фондове и преобразуването на други през първото тримесечие внесе някои промени по показателя

 

брой на колективните инвестиционни схеми

 

А номинираните в Топ 10 дружества засилват влиянието си в сектора. Те управляват вече 87 фонда при общо 134, организирани от 31 лицензирани фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" вече има в портфейла си 14 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 11 схеми, а "Конкорд асет мениджмънт" е най-близо до тях с десет броя. "ОББ асет мениджмънт" им прави компания с девет фонда. Със седем схеми е "Елана фонд мениджър". 

Седемте банкови управляващи дружества остават важен фактор в сектора с организираните от тях 38 взаимни фонда за инвестиране.

Разместванията по показателя

брой на индивидуалните клиенти

вече не са така "видими", а и не влияят така съществено върху обема на активите на управляващите дружества. Те отразяват по-скоро желанията за оптимизиране на индивидуалните портфейли, навлизането на нови инвеститори или пък да се извлече печалба от някои хитови (в момента) алтернативи. С успокояването на пазара  всяка от компаниите вече си има свой кръг от клиенти. Резултатите им вече не влияят така "инфарктно" върху потока на инвеститори, а пък и сумите, които те "носят" със себе си, вече не са толкова големи. Потенциал за разместване на парите на домакинствата и фирмите все още има, а и фондмениджърите не се отказват от плановете си за по-сериозно разместване на сумите в банките.

"ДСК Управление на активи" е едно от дружествата с най-сериозно разрастване и предлага услугите си на 16 000 души. Услугите на "ПФБК асет мениджмънт" ползват 14 хил. души в петте й фонда. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които в края на март вече са 11 650.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага шест взаимни фонда и едно инвестиционно дружество, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли.

В последните 15 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява класацията на в. "БАНКЕРЪ" за фондмениджъри в България четири години подред. Нискорисковият "Елана Еврофонд" поддържа редовно позиция на консервативен фонд с най-висок доход, което продължава и от началото на годината.

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД. Той е част от екипа на групата "Елана" от нейното създаване, а до 2006 г. е ръководил инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД. Мартин Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев и Малина Маринова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във