Банкеръ Daily

Пари и пазари

"ФНИ България" поощрява акционерите си с 90% от печалбата

Поредното дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), което ще зарадва притежателите на негови книжа с дивидент, е "Фонд за недвижими имоти България". Законът задължава тези фирми всяка година да заделят поне 90% от печалбата им след преобразуване като дивидент за акционерите си.

Общото събрание одобри предложението на мениджърите да бъде разпределен като дивидент 90% от преобразувания финансов резултат за 2018 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ. Това означава, че сума в размер на 3 450 669.36 лв., или по 0.0996096 лв., ще влезе в портфейлите на акционерите. Това става ясно от протокола от редовното общо събрание, което се проведе на 3 юли.

Правото да получат дивидент имат всички инвеститори, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 17 октомври. А това означава, че сделки с акции на това дружество на борсата, които дават право за участие в разпределението на печалбата на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ, могат да се сключват до 15 юли.

Членовете на съвета на директорите - Тодор Брешков - председател, Чавдар Донков, и Николай Скарлатов - изпълнителен директор, са освободени от отговорност за дейността им през изминалата година. Според одобрената политиката за възнагражденията за 2018 г. дружеството със специална инвестиционна цел изплаща на членовете на съвета на директорите само постоянно възнаграждение и няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати. То не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо вазнаграждение. Не съществува и годишна схема за изплащане на бонеси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.  Членовете на съвета на директорите са получили през миналата година възнаграждения в размер на 103 121 лева.
Общото събрание е обсъдило и гласувало и предложените промени в Устава на дружеството. С тях се актуализира новият размер на капитала на фонда, който вече е 34 641 925 лева, разпределен в същия брой акции всяка с номинал от по 1 лев.

В акционерната структура на "ФНИ България" доминират метни и чуждестранни инвеститори, търсещи висока възвращаемост при балансиран инвестиционен риск. Над 860 инвеститори, най-големите от които са "Ен Ен Универсален пенсионен фонд" (6.72%), "Алианц България Пенсионни фондове" (6.61%) и УПФ "ДСК Родина" АД (6.82%). Други големи местни инстуционални инвеститори са "Доверие Пенсионни фондове" и пенсионите фондове на "Пенсионноосигурителен институт" АД. Най-голям сред чуждестранните инвеститори е SWEDBANK AS. Свободнотъргувани акции на "БФБ-София" са 86% от книжата с право на глас.

От мениджърите Тодор Брешков притежава 1.58% от акциите, Чавдар Донков - 1.44%, а Николай Скарлатов не е акционер.

Портфейлът на "ФНИ България" е диверсифициран във всички сектори на пазара а недвижими имоти както следва: бизнес имоти (44%), търговски площи (19%), ваканционни имоти (5%), инвестиционни имоти (5%), земеделска земя (0.4%) и парични средства (26%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във