Банкеръ Daily

Пари и пазари

Фирми поддържат интереса с дивиденти

Месец май се очертава като добър за инвеститорите. Няколко публични компании публикуваха материали за свикване на общо събрание на акционерите, като освен отчета за дейността и финансовите резултати за миналата година, има и точка за разпределение на печалбата и съответно за изплащане на дивидент

 

Разбира се, съдейки по поканите, изпратени на акционерите, засега преобладават обещанията, а крайните решения ще вземат общите събрания.

Дивидентите са една от възможностите за поддържане на интереса към дадена компания. И някои от тях наистина прибягват до нея. Впрочем част от фирмите имат установени традиции през годините за изплащане на дивиденти, докато други го правят от време на време.

Конкретно


"ЧЕЗ Електро България" АД


го прави ефектно. Мажоритарния акционер "ЧЕЗ" а.с., който притежава 67% от дружеството, предлага по 5867.49 лв. брутен дивидент на акция. А дали това ще се случи, ще решат акционерите на 27 април.

Сумата включва част от неразпределената печалба за финансовите години до 2019-а (включително), като общият брутен дивидент е в размер на 29 337 450 лева.

За да получи такъв дивидент обаче, инвеститорът трябва да е готов да вложи преди това 28 000 лева за една акция на "ЧЕЗ Електро България". А и след публикуването на поканата за събранието котировките тръгнаха нагоре.

Другата точка от дневния ред предвижда преизбиране на настоящ член на надзорния съвет на дружеството за нов мандат. Става въпрос за Ростислав Дижа, който в момента е заместник-председател на надзора.

"ЧЕЗ Електро България" е компанията, която снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България.

Управителният съвет на


"Корадо - България” АД


е отправил до надзорния съвет предложение част от печалбата за миналата година да бъде използвана за изплащане на дивидент. .

Част от нея, в размер на 1 316 861,40 лв., вече е била разпределена на акционерите като 6-месечен дивидент (0.10 лв. на акция) с решение на общото събрание от 16 септември 2020-та. Сега предстои да се гласува за разпределянето и на още 2 502 036,66 лв.,или по 0.19 лв. на акция.

Общо 772 398.82 лв. от печалбата пък остават в неразпределени в дружеството.

Дивидентът, платен от базирания в Стражица производител на стоманени панелни радиатори за 2019-та, е 0.29 лв.за акция, а за 2018-та - 0.19 лева.. 

Основен акционер е "Корадо Чехия" с дял от 82.56% от капитала. Няколко други фирми държат 15.41 на сто, а малки инвеститори са собственици на 2.03% от книжата с право на глас.


Кораборемонтният завод "Одесос“ АД - Варна


пък предлага увеличение на дивидента, който ще се разпредели от печалбата за миналата година, до 7 лв. на акция.

Независимо от трудностите и ограниченията, предизвикани от кризата, печалбата на компанията за кораборемонт е 7.93 млн. лв. при 2.49 милиона година по-рано.

Изплатеният дивидентът за 2019-та и 2018-та е по 4 лв. на акция.

Иначе акционерната структура на дружеството е доста пъстра. "КРЗ-Инвест" АД е най-големия инвеститор с дял от 49.86 процента. Пенсионни фондове от групите на "Съгласие", "ЦКБ-Сила" и "Алианц България" също имат малки дялове. Други фирми държат 8.88%, а малки инвеститори са собственици на 3.46% от акциите с право на глас.  

Нещата вече са ясни и при дружеството със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти


"Браво Пропърти Фонд"


Дивидентът за разпределяне за миналата година, след приспадане на авансово изплатения през 2020-та. шестмесечен дивидент, е 1 482 680 лева. Общото събрание в началото на април определи за доразпределяне по 0.0404 лева за акция.

С част от неразпределената печалба от 2019 г., в размер на 745 453.37 лв., ще бъде изплатен част от дивидента за второто полугодие на 2020-та. А 62 798.58 лв. ще отидат за покриване на формираната загуба от минали години.

Правото да получат част от печалбата на фирмата имат всички, които са се сдобили с нейни акции до 19 април.

 "Браво Пропърти фонд" инвестира в бизнес имоти (офис, търговски, обществени и индустриални площи), генериращи доход от наем.

Припомняме, че дружествата със специална инвестиционна цел са законово задължени да разпределят минимум 90% от печалбата си за годината под формата на дивидент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във