Банкеръ Daily

Пари и пазари

Финансовото министерство изненада пазара

Петър Драмов

УниКредит Булбанк АД

След пауза от година и половина   Министерството на финансите  обяви продажбата на нови дългови книжа.При това не на една, а на две държавни облигационни емисии, всяка с номинал от по 200 млн. лева. Едната е с 10.5 години срок до падежа, а другата е 20-годишна.

Интересът към придобиването на новите  държавни книжа  беше огромен и привлече погледите и  на банките, и  на застрахователните компании и на пенсионните  дружества. Банковата ни система от доста време разполага  с огромна  свръхликвидност. След като се приспаднат задължителните минимални резерви и оперативните касови наличности, към момента става дума за  близо 16 млрд. "излишни" лева. Тези суми остават или като свръх резерви по сметки в Българската народна банка при лихвен процент от минус 0.6% , или по сметките им в първокласни чуждестранни кореспонденти, които се олихвяват с минус 0.4% годишно. С една дума, те носят загуби, но липсата на алтернативи, както и завишените капиталови и ликвидни изисквания ги принуждават да понасят тези разходи.

Нека да се върна за малко към  2018 година, през която финансовото ни ведомство бе заложило в емисионната си политика да пусне в обръщение държавни ценни книжа за общо 1 млрд. лева. Още през януари същата година бе обявен аукцион за реализацията на 100 млн. лева от емисия с падеж след 25 години. Заявените от първичните дилъри поръчки за участие достигнаха общо 140 млн. лева. Министерството на финансите не одобри заявките, отчитайки състоянието на фиска, както и целта за финансиране при оптимално възможна цена. Участниците в наддаването бяха поискали висока доходност, според финансовото ведомство.  До края на годината не се проведоха други аукциони.

За  следващата - 2019-а  финансовото ни ведомство отново заложи в емисионната си политика възможността да поеме нов дълг в размер до 1 млрд. лева. До момента не бе обявяван търг за нова емисия ДЦК. Аукционите се провеждат в понеделник, но по решение на министъра на финансите БНБ може да проведе аукциони и в други дни от седмицата. Точно такъв е сегашният случай с проведените не един, а два аукциона, при това в сряда.

Двете облигационни емисии ще се олихвяват с фиксиран лихвен процент като на тази с падеж през декември 2029 г. той ще е 0.5%, а на другата, с падеж през юни 2039 г., ще е 1.5% на годишна база.

Интересът към по-краткосрочната сделка съвсем очаквано бе по-висок. Подадените от първичните дилъри поръчки за участие достигнаха 472 млн. лева, т.е. коефициентът на покритие е 236% и е средният достиган през годините, когато се провеждаха аукциони с такава срочност. Средната достигната цена от 100.94 лева за 100 лева номинал осигурява фиксирана до падежа доходност от 0.41% на годишна база. Тя е повече от чудесна от гледна точка на Министерството на финансите, като се има предвид, че доходността на вторичния пазар на евро-облигационната ни емисия с падеж през 2028 г. е 0.57 процента.

Интересът към по-дългосрочната книга с падеж през юни 2039 г. съвсем закономерно бе по-умерен и достигна коефициент на покритие 124% при постъпили заявки за участие за общо 248 млн. лева. Средната цена на одобрените за реализация само 100.6 млн. лева номинална стойност е 98.46 лева и съответства на доходност от 1.59% на годишна база. Тази емисия не беше изпълнена изцяло, вероятно защото отново исканата от участниците доходност е била по-висока спрямо очакваната от финансовото министерство. Неин аналог е евро-облигацията ни с падеж през 2035 г., която в момента се търгува на международния вторичен пазар при 1.6% годишна възвръщаемост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във