Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО ГОНИ ПРОГРАМА МИНИМУМ

Всяка година Министерство на финансите изготвя и публикува емисионна политика за следващата финансова година. В подготвената за настоящата 2006-а бяха залегнали няколко основни ограничения, по-важните от които са поддържане на фискална устойчивост, стриктно спазване на референтни стойности на съотношението на дълга към БВП и обезпечаване на нормалното функциониране на местния дългов пазар. В същия документ е записано, че брутната емисия на държавни дългови облигации в местна валута ще бъде с общ номинал от 600 млн. до 1 млрд. лева.
От началото на годината досега новоемитираните книжа са в размер на 460 млн. лева. За октомври се предвижда да се пуснат в обращение нови облигации за едва 20 млн. лева. Участниците на пазара се надяват, че общото количество на книжата, предвидени за продажба през последните два месеца на годината, ще бъде поне 110 млн. лева. По този начин Министерството на финансите ще може да покрие заложените в емисионната си политика минимални количества книжа, предлагани на първичния пазар, а дилърите ни ще имат възможност да обновят и позапълнят вече доста изтънелите си портфейли от български държавни ценни книжа (ДЦК).
От началото на годината до края на септември са емитирани тригодишни книжа с общ номинал 108 млн. лв. от обещани 200 млн. лева. Количеството на петгодишните ДЦК е 135 млн. лв., а на десетгодишните - 150 млн. лв., от планирани емисии от по 300 млн. лв. всяка. В плановете на финансовото ведомство фигурираше и идеята за по-дългосрочни ДЦК, но тя очевидно няма да бъде осъществена през тази година.
Финансовите институции в България разполагат с достатъчно парични средства за финансиране както на кредитната си дейност, така и на инвестиционните си намерения за вложения в по-безрисковите държавни облигации.
В момента емитираните в евро държавни книжа на страната с падеж през октомври 2018 г. се търгуват по 116 евро за 100 евро номинал, което се равнява на годишна доходност от 4.3 процента. Деноминираните в левове облигации с падеж през януари 2016 г. пък се договарят в диапазона от 4.35% до 4.3% годишна възвръщаемост. При малко по-ниските 4.28% се търгуваха книжата с падеж през юли 2013 година. На равнища от 4.13% се договаряха държавните облигации с падеж през февруари 2011 година.
До края на 2006-а котировките на държавните ценни книжа ще се обуславят както от движението на цените на книжата от еврозоната, така и от желанието на българските дилъри да инвестират в ДЦК или да ги продадат, за да отчетат печалбите през текущата финансова година.
Общата сума на левовите наличности на търговските ни банки, поддържани по сметки при БНБ, отново достигнаха 1.2 млрд. лева. През предишната седмица те бяха сведени до 950 млн. лв. непосредствено след периода на преводи на данъчни задължения от юридическите ни лица. Среднодневните обороти поддържаха сравнително високите равнища от 260 млн. лева. Еднодневните левови депозитни сделки се договаряха при средния за изминалата работна седмица 2.99% годишен лихвен процент. Той е с 5 базисни пункта по-нисък от стойностите по сделките овърнайт в евро, които в края на седмицата се повишиха до 3.04 процента. Лихвите на книжата в евро на международните финансови пазари поддържаха това ниво, защото на 27 септември Европейската централна банка пласира ДЦК за 313 млрд. евро на междубанковия паричен пазар за срок от една седмица при средно 3.03 процента.
На 3 октомври изтича поредният едномесечен период за регулиране на минималните задължителни резерви, поддържани от търговските ни банки по текущи сметки при БНБ. През първия работен ден от следващата седмица обаче кредитните институции ще получат над 130 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. В резултат на което левовата ликвидност на банковата ни система, която е в отлично състояние, ще се подобри допълнително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във