Банкеръ Daily

Пари и пазари

Финансовите приходи вдигнаха печалбата на БФБ

Към края на третото тримесечие нетният финансов резултат на "Българска фондова борса" АД бе положителен в размер на 1.25 млн. лв., което се дължи главно на нараснали финансови приходи, ръст на разходите и намаляващи оперативни приходи. Това четем в междинния счетоводен отчет. Преди година печалбата е била само 971 хил. лева.  

Този финансов резултат бе подкрепен от случилото се на регулирания пазар на финансови инструменти. Първо, оборотът през третото тримесечие беше 85 181 900 лева. За сравнение, през второто тримесечие на тази година той бе 50 967 910 лева, което представлява ръст от над 67 на сто. Той се дължи на увеличение в оборота с всички основни групи финансови инструменти. Най-значително бе нарастването при търговията с акции (без АДСИЦ), следван от оборота с облигации и покупко-продажбата на акции на дружества със специална инвестиционна цел. Нарастването при останалите основни групи финансови инструменти бе незначително в абсолютна стойност. Най-нисък е бил оборотът през юли (за 11.9 млн. лв.), а най-висок - през септември (34.5 млн. лв.).

Второ, броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти в периода между юли и септември достигна 9 746. За сравнение, през второто тримесечие той беше 9604, което е ръст от 1.48 на сто. Това пък се дължи на разнопосочния ефект от нарастването на броя сделки с акции и намалението в покупко-продажбите при  дружествата със специална инвестиционна цел. Спад имаше и в търговията с компенсаторни инструменти. При броя сделки с всички останали видове финансови инструменти имаше ръст, но те бяха незначителни в абсолютно изражение. Точно както и при оборота, покупко-продажбите са били най-малко през юли: 3216, а най-много - през септември: 3292 сделки.

По отношение на приходите от договори с клиенти, борсата отбелязва спад спрямо същия период на миналата година, който се дължи главно на намаление в паричните постъпления от комисиони за сделки на борсата (-26.55%), ръст на такси за информационно обслужване (+7.37%), трикратен ръст на приходите от такси за промяна на параметри на емисии и спад при таксите за интернет търговия заради прекратяването на експлоатацията на системата COBOS.

В същото време финансовите приходи на дружеството са нараснали от 1.35 млн. лв. до 1.77 милиона, тъй като през третото тримесечие в тях е отразено постъплението от дивидент от дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ). По останалите приходни пера има незначително в абсолютна стойност движение.

По основните разходни пера има ръст от 5.41% спрямо края на септември миналата година. С 14.7% нарастват харчовете за външни услуги, а "Други разходи" за дейността с18 хиляди по-малко. Повече пари са похарчени за амортизации и за възнаграждения на персонала.

Парични средства и парични еквиваленти намаляват със 132 хил. лева. Към края на третото тримесечие на тази година, както и в края на 2018-а БФБ няма срочни депозити в банки.

Текущите задължения спаднаха с 45.21%, а нетекущите останаха непроменени. В периода между юли и септември е изплатена третата последна вноска от задължението към "Български енергиен холдинг", свързано с придобиването на капитала на БНЕБ, дължима към август 2019-а. Съответно намаляват и задълженията към доставчици и други кредитори.

Търговията със собствените акции на "Българска фондова борса" АД бе с по-ниска активност, отколкото през второто тримесечие. Цената им се понижи от 5.218 лева за акция при затварянето на търговията на 28 юни до 5.15 лева за един брой в последната сделка на 30 септември. Минималната цена за периода беше 4.90 лева за дял, а максималната - 5.50 лева. Общо бяха прехвърлени 35 674 лота в 72 сделки, а оборотът бе 185 408 лева. Това означава намаление в прехвърления обем с 39%, спад на оборота - с 37%, и намаление в броя сделки от 65 на сто спрямо второто тримесечие. Търговия с тези книжа имаше в 22 от общо 64 сесии за периода.

В средата на септември се проведе извънредно общо събрание на акционерите на БФБ, което одобри предложението доц. д-р Маню Моравенов да влезе в състава на съвета на директорите и да стане изпълнителен директор на институцията. Той ще оглави фондовата борса на мястото на досегашния изпълнителния директор Иван Такев, който по свое желание напуска институцията след 18-годишна кариера в нея и преминаване на друга позиция в небанковия финансов сектор в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във