Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ - ДОСТОВЕРНИ И ЯСНИ

Целта на финансовите отчети е да предоставят информация за финансовото състояние, за ефективността и за промените във финансовото състояние на дадено предприятие, която да се ползва от широк кръг потребители при вземането на икономически решения.Ръководството на дружеството носи отговорността за изготвените и представени финансови отчети.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТОПървият принцип е този на текущото начисляване. Той изисква резултатите от сделките и другите събития да се начисляват в момента на събитията (а не при получаването или плащането на пари), като се вписват и включват във финансовия отчет за периода, за който се отнасят.Според принципа на действащо предприятие, предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или да съкрати съществено обема на своята дейност. Ако подобно намерение съществува, може да се наложи изготвянето на финансовите отчети на друга база, която да бъде изрично посочена.КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ* РазбираемостОсновно качество на информацията, съдържаща се в един финансов отчет, е тя да е ясна за потребителя. Това не означава, че от финансовите отчети следва да се изключи информацията по комплицирани въпроси, която би била от полза за потребителите при вземането на икономически решения.* УместностИнформацията е уместна, когато влияе на вземането на икономически решения от потребителите.* СъщественостСъществена е тази информация, чието непосочване или неправилно представяне би повлияло на решенията, които потребителите взимат на база на счетоводния отчет.* НадеждностИнформацията е надеждна, когато в нея липсват съществени грешки или пристрастия, т.е. когато тя представлява достоверен израз на онова, което й е възложено да представя.* Достоверно представянеЗа да е надеждна информацията, трябва да отразява достоверно сделките и другите събития.* Предимство на съдържанието пред форматаПри изготвянето на финансовите отчети се изисква сделките и другите събития да бъдат представени в съответствие с тяхната същност и стопанската реалност, а не просто според правната им форма.* НеутралностНеутралността изисква безпристрасност на информацията, включена във финансовите отчети.* ПредпазливостПредпазливостта означава недопускане на надценяването на активи или приходи, както и занижаване на пасиви или разходи.* ЗавършеностЗа да е достоверна, информацията в счетоводните отчети следва да е завършена в същинско и стойностно отношение.* СравнимостНа потребителите трябва да се осигурява възможност за сравнение на финансовите отчети на дадено дружество от различни години, за да могат да се определят тенденциите в неговото развитие. Ето защо е необходимо адекватно оповестяване на счетоводната политика, прилагана при изготвянето на финансовите отчети, както и за евентуалните промени в тази политика и влиянието на тези промени - нещо, силно подценявано от повечето счетоводители у нас. Потребителите трябва да имат възможност да сравняват и финансовите отчети на различни предприятия.* Вярно и честно представянеПриложението на основните качествени характеристики и на подходяща счетоводна политика, съобразена със съответните счетоводни стандарти, обикновено води до финансови отчети, даващи онова, което се смята за вярна и честна картина.ЕЛЕМЕНТИ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ* Активи* Пасиви* Собствен капитал* Приходи* Разходи* Финансов резултатТези елементи следва да се включват във финансовия отчет, когато:* съществува вероятност предприятието да придобие или да се лиши от бъдеща икономическа изгода;* статията има стойност, която е достоверно оценима.АКТИВИАктивът е ресурс, контролиран от дружеството в резултат на минали събития, от който се очаква извличането на бъдеща изгода.Активите се използват за:* производство на стоки и/или услуги, предназначени за продажба;* замяна срещу други активи;* уреждане на пасиви;* разпределение между собствениците.Активите се признават, т.е. включват се във финансовите отчети, когато:* съществува вероятност дружеството да придобие бъдеща стопанска изгода от него;* има възможност за достоверна оценка на неговата стойност.ПАСИВИПасивът е съществуващо задължение, което произтича от минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане от предприятието на ресурси, носители на икономическа изгода.Пасивът се урежда чрез:* плащане в брой или по банков път;* прехвърляне на активи;* предоставяне на услуги;* замяна с друг пасив;* превръщане в капитал;* отказ от правото на кредитора.Пасивът се признава, т.е. включва се във финансовия отчет, когато:* съществува вероятност от изтичане на ресурси за уреждане на съответното перо;* сумата, която ще изтече за уреждане на съответното перо, може да бъде измерена достоверно.СОБСТВЕН КАПИТАЛСобственият капитал се определя като превишението на активите над пасивите.ПРИХОДИПриходът е нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасивите, което води до нарастване на собствения капитал извън вноските на собствениците.Приходите се признават при възникване на достоверно измеримо нарастване на икономическата изгода от увеличаването на актив или намаляването на пасив.РАЗХОДИРазходите са намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на намаляване на активите или натрупване на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал извън разпределението между собствениците.Разходите се признават при възникване на достоверно изчислимо намаляване на икономическата изгода, свързано с намаляването на актив или увеличаването на пасив.ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИОценяването е процесът на определяне на паричните суми, с които ще се признават елементите на финансовите отчети и ще се впишат в баланса и отчета за приходите и разходите.За оценка при изготвяне на финансовите отчети се използват до различна степен и в различни комбинации няколко бази:* историческа цена;* текуща стойност;* реализируема стойност;* сегашна стойност.КОНЦЕПЦИИ ЗА КАПИТАЛАПри изготвянето на финансовите отчети се прилага финансовата или материалната концепция за капитала.Според финансовата концепция за капитала, т.е. вложени пари или вложена покупателна способност, той е синоним на чистите активи или на собствения капитал на съответното предприятие.Според материалната концепция, т.е. според оперативната му способност, капиталът се разглежда като производствен капацитет на предприятието, базиращ се например на броя на произведените единици за даден период.КОНЦЕПЦИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАПИТАЛА И ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЕЧАЛБАТА* Поддържане на финансовия капиталСпоред тази концепция, печалба е налице само ако паричната сума на чистите активи в края на периода превишава паричната сума на чистите активи в началото на периода, след приспадане на всякакви разпределения между собствениците или вложения капитал от същите през периода. Поддържането на финансовия капитал може да се оценява както в номинални парични единици, така и в единици на постоянна покупателна способност.* Поддържане на материалния капиталСпоред тази концепция, печалба е налице само ако материалният производствен капацитет (или оперативната способност) на предприятието в края на периода превишава материалния производствен капацитет в началото на периода, след приспадане на всякакви разпределения между собствениците или нови вложения, направени от тях през периода.

Facebook logo
Бъдете с нас и във