Банкеръ Daily

Пари и пазари

"ФеърПлей Пропъртис" ще увеличи капитала си

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е взел решение да увеличи капитала на дружеството, след като притежателите на варанти от последната емисия решиха през миналата седмица да ги упражнят.

За целта ще бъдат издадени до 98 090 800 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, с номинална и емисионна стойност по 1 лев всяка. Увеличението на капитала ще бъде под условие. Само притежателите на варанти от последната емисия на дружеството със специална инвестиционна цел ще могат да запишат от новите акции. Останалите притежателите на варанти, които не са упражнили правото си да закупят акции сега, могат да го направят до падежа на емисията при съответните условия и ред.

Мениджърите са избрали „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД за инвестиционен посредник, който ще обслужва процеса по увеличение на капитала на фирмата.

Право да участват в увеличението на капитала на „ФеърПлей Пропъртис“ имат всички, които са придобили варанти най-късно пет работни дни след по-късната дата между датата на оповестяване на съобщението на сайта на „ФеърПлей Пропъртис“ и на сайта на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“.

Работният ден, следващ изтичането на 12 работни дни от по-късната дата на оповестяване на съобщението между датата на оповестяване на съобщението на сайта на „ФеърПлей Пропъртис“ и на сайта на „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“, е началната дата за упражняване на варантите чрез записване на акции. Срокът за упражняване на варантите е пет работни дни.

Подписката ще се счита за успешно приключила независимо от броя на записаните акции. След допускане до търговия, акциите от увеличението на капитала ще се търгуват свободно на "Българска фондова борса".

В тридневен срок след приключване на подписката, дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за резултатите от нея.

Решението на мениджърите не задължава притежателите на варанти да участват в увеличението на капитала. То само им дава право на това. Ако не участват сега, то те ще могат да упражнят правото си до края на падежа на варантите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във