Банкеръ Daily

Пари и пазари

„ФеърПлей Пропъртис“ издаде емисия от 98 млн. броя варанти

Успешно приключи първичното публично предлагане на емисия в размер на до 98 090 800 броя, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти с емисионна стойност 0.001 лева. Те дават право на притежателите на такива книжа да упражнят в петгодишен срок правото си да запишат съответен брой акции - базов актив на варантите по емисионна стойност 1 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.
До приключване на подписката се упражниха 49 045 400 броя права, като се записаха 98 090 800 варанти. Емисионната им стойност в общ размер на 98 090.80 лв. е внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Обединена българска банка“ АД.
Първичното публично предлагане на варанти се извърши в съответствие с Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор.

“ФеърПлей Пропъртис” е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. То е част от икономическата група на „ФеърПлей Интернешънъл” - първата компания на българския пазар, предлагаща строителство и управление на апартаментни къщи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във