Банкеръ Daily

Пари и пазари

„ФеърПлей Пропъртис“ е подготвил 6-месечен дивидент за акционерите си

Мениджърите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ - София предлагат изплащане на шестмесечен дивидент на акционерите на дружеството. Решението ще се вземе от извънредно общо събрание на 23 септември.
Преди това акционерите трябва да одобрят доклада на съвета на директорите за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. Към края на юни дружеството подобри значително своя нетен финансов резултат, който е печалба в размер на 1 575 000 лева. Преди година фирмата беше на загуба от 839 хил. лева.
Проектът за решение предвижда да се разпредели като дивидент сума в размер на 411 481.49 лв. или по 0.0084 лв. на една акция.

Към края на юни "ФП Инвест" АД контролира 25.42% от акциите с право на глас. Най-голям акционер е Марио Захариев с дял от 29.18% от капитала. Анна Захариева притежава 15.42%, а Марина Марио Захариева, Милена Марио Захариева и Катерина Марио Захариева имат дял от по 7 на сто. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.  Членовете на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” не притежават акции от капитала на дружеството, което управляват.

В дневния ред има още две точки, които предвиждат овластяване на лицата, които управляват и представляват „ФеърПлей Пропъртис“ да сключат сделка за покупка на недвижим имот, намиращ се в София, както и да подпишат договор за придобиване на извършени строителни-монтажни работи на сграда и подземни гаражи в София. Страна и по двете сделки е „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.
“ФеърПлей Пропъртис” е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. То е част от икономическата група на „ФеърПлей Интернешънъл” - първата компания на българския пазар, предлагаща строителство и управление на апартаментни къщи.

За последно "ФеърПлей Пропъртис" е платил паричен дивидент от печалбата си за 2019 година. Тогава акционерите си разпределиха сума в общ размер на 358 197.17 лева или бруто по 0.0108 лева за една акция.

Дружествата със специална инвестиционна цел са задължени да разпределят под формата на дивидент минимум 90% от печалбата за годината. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във