Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Еврозоната напът да загърби спада

Йенс Вайдман

Ев­ро­то се вър­на от­но­во под 1.27 щ. до­ла­ра след пуб­ли­ку­ва­ни­те през сед­ми­ца­та сил­ни фун­да­мен­тал­ни по­ка­за­те­ли за щат­с­ка­та ико­но­ми­ка и но­ви­ни­те за нес­та­бил­но­то сто­пан­с­т­во на ев­ро­зо­на­та.

На прак­ти­ка ос­нов­на­та дви­же­ща си­ла за по­де­ма на зе­ле­ни­те па­ри са очак­ва­ни­я­та Фе­де­рал­ни­ят ре­зерв да за­поч­не да по­ви­ша­ва ос­нов­ни­те лих­ви пре­ди пар­т­ньо­ри­те си от Ев­ро­па и Япо­ния, а те про­дъл­жа­ват да пом­пат па­ри в ико­но­ми­ки­те си. Щат­с­ки­ят до­лар бе под­к­ре­пен от но­ви­на­та, че за­яв­ки­те за обез­ще­те­ние при без­ра­бо­ти­ца са на­ма­ле­ли през ми­на­ла­та сед­ми­ца до об­що 281 хил. броя (най-нис­ка­та стой­ност от май 2000-а до­се­га) сре­щу 284 хил. през пре­диш­ния се­дем­д­не­вен пе­ри­од. Ин­дек­сът на пот­ре­би­тел­с­ки­те це­ни пък се е по­ви­шил с 0.1% през сеп­тем­в­ри след 0.2% спад през ав­густ. А ед­ни от най-го­ле­ми­те ин­вес­ти­то­ри в об­ли­га­ции в све­та очак­ват аме­ри­кан­с­ка­та ва­лу­та да осъ­щес­т­ви най-мощ­ния си по­дем за пос­лед­ни­те шест го­ди­ни.

Ев­ро­ре­ги­о­нът нап­ра­ви стъп­ка вст­ра­ни от евен­ту­а­лен нов ико­но­ми­чес­ки спад, след ка­то ин­дек­сът, сле­дящ ак­тив­ност­та в про­миш­ле­ния сек­тор, се по­ви­ши от 50.3 през сеп­тем­в­ри до 50.7 пун­к­та през ок­том­в­ри. Чис­ло­то е над 50, ко­е­то е приз­нак за рас­теж на бран­ша.

Гер­ман­с­ки­ят про­из­вод­с­т­вен сек­тор не­о­чак­ва­но се е вър­нал към рас­теж през то­зи ме­сец, со­чи ин­дек­сът, кой­то сле­ди ак­тив­ност­та в не­го. Той е ско­чил от 49.9 пун­к­та през сеп­тем­в­ри до 51.8 през ок­том­в­ри. Бун­дес­банк оба­че очак­ва слаб или поч­ти ни­ка­къв сто­пан­с­ки рас­теж в стра­на­та през вто­ро­то по­лу­го­дие за­ра­ди ане­мич­но­то пот­реб­ле­ние и пе­си­миз­ма на биз­не­са.

Във Фран­ция сек­то­ри­те на про­из­вод­с­т­во­то и на ус­лу­ги­те са се сви­ли по-сил­но от очак­ва­ни­я­та на ана­ли­за­то­ри­те през ок­том­в­ри - знак, че вто­ро­то по го­ле­ми­на сто­пан­с­т­во на об­щ­ност­та не ус­пя­ва да се въз­с­та­но­ви от стаг­на­ци­я­та през пър­во­то по­лу­го­дие.

Доб­ра­та но­ви­на е, че без­ра­бо­ти­ца­та в Ис­па­ния е спад­на­ла до най-нис­ко­то си ни­во от края на 2011-а до­се­га. През тре­то­то три­ме­се­чие (за пе­ри­о­да от на­ча­ло­то на юли до края на сеп­тем­в­ри) тя е 23.7% сре­щу 24.5% през вто­ро­то три­ме­се­чие.

Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка из­пъл­ни обе­ща­ни­е­то си от на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та да за­поч­не да из­пъл­ня­ва прог­ра­ма­та си по по­куп­ка на ак­ти­ви и се е сдо­би­ла с пок­ри­ти об­ли­га­ции за най-мал­ко 800 млн. ев­ро, по­каз­ват смет­ки­те на три­ма тър­гов­ци, за­поз­на­ти със сдел­ки­те. През сед­ми­ца­та ЕЦБ “е па­за­ру­ва­ла” цен­ни кни­жа на раз­лич­ни стра­ни от ев­ро­зо­на­та - от Пор­ту­га­лия до Гер­ма­ния, твър­дят за­поз­на­ти с кух­ня­та из­точ­ни­ци. Бан­ко­ви­те па­рич­ни стра­те­зи ис­кат да уве­ли­чат бан­ко­вия ба­ланс с 1 трлн. ев­ро, за да не до­пус­нат деф­ла­ция в ре­ги­о­на. Те по­пад­на­ха под си­лен на­тиск да дейс­т­ват, след ка­то през сеп­тем­в­ри го­диш­на­та ин­ф­ла­ция в об­щ­ност­та пад­на до 0.3%, а МВФ пре­дуп­ре­ди, че съ­щес­т­ву­ва 40% ве­ро­ят­ност ев­ро­зо­на­та да из­пад­не в тре­та­та си ре­це­сия от 2008-а на­сам. Чле­нът на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на ЕЦБ и уп­ра­ви­тел на Бун­дес­банк Йенс Вайд­ман ко­мен­ти­ра в ин­тер­вю за лат­вийс­ко спи­са­ние, че той и ко­ле­ги­те му от ЕЦБ са пос­тиг­на­ли кон­сен­сус, че рис­кът от проб­ле­ма­тич­на деф­ла­ция е ни­сък.

Ев­ро­пейс­ки­те цен­т­рал­ни бан­ке­ри обя­ви­ха през ок­том­в­ри, че ще ку­пу­ват са­мо оне­зи ви­до­ве пок­ри­ти об­ли­га­ции, ко­и­то от­го­ва­рят на прав­на­та га­ран­ци­он­на рам­ка на до­го­во­ри­те за ре­по-сдел­ки­те, де­но­ми­ни­ра­ни в ев­ро и еми­ти­ра­ни от кре­дит­ни ин­с­ти­ту­ции от ев­ро­ре­ги­о­на. Гер­ман­с­ка­та спес­тов­на ка­са Sparkasse KoelnBonn бе пос­лед­на­та бан­ка, про­да­ла та­ки­ва об­ли­га­ции на 7 ок­том­в­ри, по дан­ни на “БНП Па­ри­ба”. Под­роб­нос­ти за раз­ме­ра на по­куп­ки­те на ЕЦБ ще бъ­дат пуб­ли­ку­ва­ни на сед­мич­на ба­за от 27 ок­том­в­ри на­та­тък.


У нас


меж­ду­бан­ко­ви­ят ва­лу­тен па­зар през сед­ми­ца­та бе­ше срав­ни­тел­но ак­ти­вен. Сред­ни­ят дне­вен ва­лу­тен обо­рот дос­тиг­на 1861 млн. ев­ро (3639 млн. ле­ва). Сдел­ки­те в щат­с­ки до­ла­ри има­ха 1.3% дял от ку­пе­на­та и про­да­де­на ва­лу­та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във