Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Евро инс" ще удвоява капитала си

Максималната сума, която "Евроинс" може да събере е 17.6 млн. лева.

Застрахователното дружество "Евро инс" АД - София, което вече получи разрешение и от Комисията за финансов надзор, започва да увеличава капитала си от 11 753 556 до 23 507 112 лева. Това ще стане чрез публично предлагане на нова емисия безналични поименни непривилегировани акции. Решението беше гласувано преди няколко месеца на проведеното на 19 август извънредно общо събрание на акционерите му. Заедно с това се направиха и промени в устава на "Евро инс". Те предвиждат управителният съвет на дружеството да има право да приема решения за увеличение на капитала до 120 млн. лв. в следващите пет години.

За целта сега ще бъдат издадени до 11 753 556 броя акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна от 1.20 лв., която беше определена от съвета на директорите на дружеството, както и останалите конкретни параметри по емисията. Последната борсова цена за една ценна книга от компанията е 1.085 лв. от 22 януари.

Търговията с правата (11 753 556 броя) от увеличението на капитала на ЗК "Евро инс" АД, както и записване на новите книжа, започна от 23 януари (петък). Всеки инвеститор може да заяви най-малко една акция и най-много такъв брой, който е равен на придобитите и/или притежавани от него права.

Капиталът на застрахователя ще бъде увеличен само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 4 701 423 акции от предложената нова емисия. Това означава, че е достатъчно и само участието на основния акционер "Евроинс Иншурънс Груп" АД, за да е успешна процедурата. За инвестиционен посредник, който ще обслужва процедурата, е определен "Евро-Финанс" АД.

Аукционът за неизползваните права ще се състои на 16 февруари съгласно одобрения от дружеството план за действие. Крайната дата за записване на акциите по тази процедура е 5 март. Ако увеличението бъде реализирано изцяло, то ЗК "Евроинс" ще акумулира от фондовия пазар 14.1 млн. лв. свеж паричен ресурс. Тези пари ще се използват за разрастването на бизнеса на компанията в Източна Европа и е с цел да се продължи с придобиванията на конкуренти в съседни страни.

Основен акционер в ЗД "Евроинс" е "Евроинс Иншурънс Груп" АД (с дял от 77.22%), холдингово дружество, което обединява инвестициите на "Еврохолд България" АД в застрахователния сектор на Балканите. Останалите акции на застрахователя са собственост на по-дребни инвеститори и се търгуват свободно на "БФБ-София". В групата влизат пет компании - по една в Румъния и в Македония, както и три у нас, в това число и "Евроинс".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във