Банкеръ Daily

Пари и пазари

Есенни борсови бягства охлаждат ентусиазма

Грижите на борсовите играчи нямат край.

От години ниската ликвидност на "Българска фондова борса" АД тревожи инвеститорите у нас, а подобен ефект поражда  и липсата на нови емитенти, които да дадат алтернативни възможности за увеличаване на вложенията на капиталовия пазар.

В същото време не спира и  процесът  на отписване от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор, и напускането  на "БФБ-София".

От ниските цени се възползваха мажоритарните собственици в пет български компании, които направиха търгово предложение - покана към всички акционери в публичното дружество да продадат книжата си на този, който предлага  да ги изкупи  по предварително одобрена от КФН цена. Така най-големите акционери увеличиха дела си с по-малко разходи и изтеглиха  фирмите от борсовия пазар.

Последната такава процедура е от края на август. Тогава Комисията за финансов надзор разреши да бъде публикувано  коригирано търгово предложение от малтийската Harisson Management Limited до останалите акционери на

"Арома Риъл Естейт" АД.

Мажоритарният собственик не притежава и иска да придобие 289 454 обикновени, безналични, поименни акции, или 9.35% от гласовете в общото събрание на софийската фирма. Броят книжа, за които търговият предложител е длъжен да отправи оферта, не включва притежаваните от "Арома Риъл Естейт" АД собствени акции, а именно 2943 броя, представляващи 0.09% от общия брой обикновени акции на дружеството.

Малтийската фирма  предлага да изкупи акциите на останалите акционери при цена за една акция в размер на 1.03 лева. Те пък има двадесет и осем дни да обмислят офертата.

Документите показват, че всъщност  зад новото търгово предложение към акционерите на "Арома Риъл Естейт" АД стои Димитър Луканов Луканов. Той е заместник-председател на съвета на директорите на това дружество и притежава 100% от капитала на Harisson Management Limited. На 12 юни тази година Димитър Луканов закупи 0.87% при цена от 0.56 лв. за една ценна книга, в резултат на което възниква задължението за отправяне на търгово предложение. Димитър Луканов притежава пряко 7.93% от капитала и общо контролира 90.56%, включително чрез свързнаните лица Лукан Луканов (37.22%), Людмила Луканова (0.58%) и Harisson Management Limited (44.92%). Границата от 90% е премината със сделката от 12 юни тази година.

Намеренията на търговия предложител са да запази предмета на дейност на дружеството, който е отдаване под наем на имоти, получени след отделянето от козметичната фирма "Арома" АД през 2011 година. Основните клиенти на "Арома Риъл Естейт" са "Арома" АД, "Арома Козметикс" АД, "Теленор", "Виваком" и други. Имотите са в софийския квартал "Илиянци".

Търговият предложител обяви, че щом са налице законови условия за това, той възнамерява да поиска отписването на "Арома Риъл Естейт" от регистъра на публичните дружества.

Друго  търгово предложение - за публичното дружество

"Свинекомплекс Николово" АД,

с. Николово, община  Русе, бе спряно в средата на септември от Комисията за финансов надзор. Регулаторът издава временна забрана за публикуване на офертата за закупуване на 83 796 акции от капитала от останалите акционери на фирмата.

Публичното дружество, което бе сред първите по-големи производители от бранша, пострадали  от африканската чума по свинете, през август обяви, че има нов мажоритарен собственик. Софийският производител на фуражи "Вианд" ЕАД  е купил още 1 133 243 акции от капитала на фирмата. Така дяловото му участие нарасна до 97.60% от книжата с право на глас.

При покупката на такъв дял компанията беше задължена по закон в срок от 14 дни да направи търгово предложение за изкупуване и на останалите акции. След окрупняването на пакета, сега обект на търговото предложение са останалите 1.217 млн. броя, или 2.4% от капитала. "Вианд" предлага да изкупи останалите акции по 0.93 лв., колкото фирмата е платила при покупката на мажоритарния пакет. По закон предлаганата цена не може да е по-ниска от средно претеглената пазарна цена за последните шест месеца, но през този период не е имало покупко-продажби на тези акции. За тази покупка новият собственик трябва да плати около 1.13 млн. лева.

Мажоритарните собственици на три други компании вече са спокойни за контрола върху управлението на "своята" фирма. Вече приключи процедурата по търгово предлагане за покупка на акции от капитала на

"Светлина" АД.

Председател на съвета на директорите на сливенската фирма е Бедо Доганян, който е член и на надзорния съвет на "Синергон холдинг". Общият брой на акциите, купени от бившия приватизационен фонд е 3321, или 0.75% от капитала и гласовете в общото събрание на "Светлина" АД. Те бяха изкупени по цена 20 лв. за един брой.

Преди тази процедура "Синергон холдинг" контролираше 90.08% от капитала на сливенската фирма и трябваше да направи още едно предложение към миноритарните акционери, за да придобие и останалите 9.92%, както е по Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Сливенската фирма "Светлина" АД е част от портфейла на един от най-големите приватизационни фондове. След изтичане на срока за приемане на търговото предложение и публикуване на резултатите, "Синергон холдинг" АД ще поиска отписване на дъщерната фирма от регистъра на публичните дружества. 

Приключи и търговото предложение от Юрий Ангелов Ангелов за закупуване на 131 806 броя акции, или 8.61% от капитала на

"Велина" АД, Велинград,

от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция бе 2.82 лева. Търговият предложител заедно със Светослав Ангелов Ангелов контролираше 91.39% от дружеството. "Велина" АД управлява "Велина Спа Хотел" във Велинград, непосредствено до парк Клептуза.

Търговият предложител заявява, че щом са налице законови условия за това, той възнамерява да поиска отписването на "Велина" АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

При провеждането на това търгово предложение инвеститорите бяха сюрпризирани отново -  и то бе върнато от КФН , и коригирано, но цената не бе променена. Досега обикновено след всяка доработка на документите имаше и корекция на търговата цена, и то нагоре.

Същото се случи и с търговото предложение на "Синергон холдинг" АД към акционерите на "Светлина" АД - Сливен, като цената остана 20 лв. за един брой.

Търгово предложение отправи и

"Биоиасис" АД - София.

Дружеството е търговец на едро с лекарствени продукти и с медицинска апаратура и бе част от вълната от фирми, създадени с гръцки капитал, които нахлуха на българския фондов пазар след 2008 година.

В средата на годината КФН разреши на мажоритарния собственик Schutt-Andersen Holding LTD - Кипър да закупи 36 603 акции от капитала на "Биоиасис" АД от останалите акционери на дружеството при цена от 1.15 лева за един брой. Преди процедурата кипърската фирма притежаваше 96.95% от капитала.

Резултатите от търговото предложение обаче показаха липса на интерес и нито един акционер не прие офертата и съответно нито една акция не е изкупена. Това пък направи  фирмата "Шът-Андерсен холдинг" едноличен собственик. Той вече обяви, че не възнамерява да отписва "Биоиасис" АД от регистъра на публичните дружества. Стратегическите му планове предвиждат да остане  на пазара на стоки с медицинско предназначение. През средносрочния период на развитие (между 5 и 8 години) е възможно да се увеличат инвестициите в същите отрасли или да придобие/регистрира дружества, опериращи в други отрасли, в зависимост от конкретните пазарни условия. Основното конкурентно предимство на фирмата е добрата диверсификацията в предлаганите от нея продукти. Това я прави устойчива на сътресения в сектора поради факта, че дейността не е съсредоточена в един тип продукти. "Биоиасис" АД не разполага с широк кръг контрагенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във